PROJEKT IZGRADNJE CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM REALIZIRAT ĆE SE U DVIJE FAZE

28. srpnja 2022.

REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. putem Elektroničkog oglasnika javne nabave objavio otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (1. faza realizacije). Time je nastavljena realizacija Projekta izgradnje Centra koji je jedan od stupova uspostave učinkovitog sustava gospodarenja otpadom u županiji.

U posljednjih nekoliko mjeseci vodili su se intenzivni razgovori s ključnim dionicima Projekta, među kojima su bili i JASPERS, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Splitsko-dalmatinska županija, s ciljem pronalaska optimalnog rješenja za nastavak realizacije Projekta.

Smjernice JASPERS-a

Centri za gospodarenje otpadom u Hrvatskoj susreću se, naime, s dugotrajnim postupcima javne nabave i ponudama koje su iznad procijenjene vrijednosti zbog iznimnog porasta cijene građevinskih radova i materijala. Iz tog je razloga JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions), inicijativa Europske unije koja je pokrenuta s ciljem pružanja potpore novim državama članicama pri razvoju i odobrenju projektnih prijedloga, izdao Smjernice za prilagodbu projekata centara za gospodarenje otpadom i regionalnih sustava gospodarenja otpadom ciljevima kružnog gospodarstva u Hrvatskoj.

Navedenim se dokumentom centrima koji imaju potpisane ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava iz prošlog financijskog okvira EU, a koja trebaju biti iskorištena do kraja 2023. godine, predlaže faziranje projekata izgradnje na način da se u navedenom vremenskom razdoblju izgrade oni dijelovi centara koji, zbog promjena u EU direktiva, neće moći biti financirani iz novog Višegodišnjeg financijskog okvira EU (VFO). Na ovaj će se način iskoristiti postojeća ugovorena sredstva, ali i ostvariti preduvjeti za dodatno financiranje iz novog VFO-a.

Ovakvo faziranje presedan je u Hrvatskoj, ali i optimalan način da županija i mještani dobiju Centar koji ima najnapredniju tehnologiju obrade otpada u čim kraćem roku te uz maksimalno bespovratno sufinanciranje. Izgradnja Centra donijet će oko stotinu novih zelenih radnih mjesta za Lećevicu i susjedne općine, što će potaknuti revitalizaciju toga kraja i donijeti bolji standard svim sugrađanima.

Prva faza realizacije tako će biti sufinancirana ranije ugovorenim bespovratnim sredstvima, dok će druga faza realizacije biti sufinancirana sredstvima iz novog Višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije.

Prva faza realizacije završit će do kraja 2023. godine

Otvorenim postupkom javne nabave velike vrijednosti za 1. fazu realizacije Projekta CGO u SDŽ nabavit će se i ugovoriti projektiranje cijelog Centra. Osim toga, izgradit će se trafostanica koja će biti spojena na javnu energetsku mrežu, unutarnje prometnice te kanal i obodne prometnice oko odlagališta. Uredit će se infrastruktura potrebna za uredno funkcioniranje cijelog Centra: vodovod, odvodnja, sabirni spremnici s crpnim stanicama za otpadne, krovne i hidrantske vode, infiltracijski jarci, energetika i telekomunikacije. Uredit će se zelene površine i uvesti rasvjeta i videonadzor te će se osigurati protupožarni pojas unutar CGO-a. Nadalje, izgradit će se prostor za obradu građevinskog materijala, portirnica, mosna vaga, reciklažno dvorište, upravna zgrada, parkiralište za kamione i automobile, servisne zgrade, praonica vozila i benzinska postaja. Na dijelu odlagalištu otpada postavit će se britveni i drenažni sloj, a svemu će prethoditi krčenje cijele parcele i niveliranje terena prema potrebi. Procijenjena vrijednost nabave za projektiranje i građenje prve faze Centra iznosi 146.000.000,00 kuna bez PDV-a. Iznos je dobiven analizom pristiglih ponuda iz prethodnog postupka javne nabave te trenutnih tržišnih cijena građevinskih radova i materijala.

Osim toga, u ovoj će se fazi posebnim postupcima javne nabave nabaviti usluge nadzora te građenja triju pretovarnih stanica za koje su ishođene građevinske dozvole, a koje će se graditi u Sinju i Zagvozdu te na Braču, čime će procijenjena vrijednost nabave za prvu fazu realizacije Projekta iznositi gotovo 200.000.000,00 kuna.

Druga faza sufinancirat će se iz novog Višegodišnjeg financijskog okvira EU

Faziranje projekta potrebno je jer su Uredbom o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESIF) za novo financijsko razdoblje 2021.-2027. postavljeni vrlo restriktivni kriteriji prihvatljivosti za projekte gospodarenja otpadom. Prema članku 7. Isključenje iz područja primjene ERDF-a i Kohezijskog fonda Uredbe (EU) 2021/1058 od 24. lipnja 2021., točke 1 (f) i 1 (g), ERDF i Kohezijski fond ne podržavaju ulaganje u zbrinjavanje otpada na odlagalištu, osim ulaganja u razgradnju, prenamjenu ili stvaranje sigurnih postojećih odlagališta, pod uvjetom da takva ulaganja ne povećavaju njihov kapacitet te ulaganja u povećanje kapaciteta postrojenja za obradu zaostalog otpada, osim ulaganja u tehnologije za oporabu materijala iz rezidualnog otpada za potrebe kružnog gospodarstva. Ovo isključenje znači da komponente projekta kao što su odlagališta i postrojenja za obradu ostatka otpada koji ne uključuju tehnologije za oporabu materijala za potrebe kružnog gospodarstva nisu prihvatljivi za sufinanciranje EU-a u razdoblju 2021.-2027.

Slijedom navedenog, Smjernicama JASPERS-a dane su dana je i preporuka da se za drugu fazu realizacije izmijeni rad MBO objekata, radi prilagodbe za prihvatljivost sufinanciranja iz novog VFO-a.

Centar za gospodarenje otpadom jedan je od stupova uspostave učinkovitog sustava gospodarenja otpadom u županiji

Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom u Kladnjicama u Općini Lećevica jedan je od stupova uspostave učinkovitog sustava gospodarenja otpadom te uspostave kružnog gospodarstva u županiji. Kada bude dovršen, u njega će se dovoziti sav miješani komunalni otpad nastao na području županije – ili direktno iz obližnjih JLS-ova ili kamionima u vlasništvu Centra iz šest pretovarnih stanica koje su sastavni dio projekta. Sav pristigli otpad u Centru će se prije odlaganja obraditi, kako bi postao inertan, odnosno neopasan za okoliš.

Ukupna procijenjena vrijednost Projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji bila je 611.419.690,00 kuna, dok su ukupni prihvatljivi troškovi 454.129.208,00 kuna. U skladu s važećim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.3.1.10.0001, Projekt se sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.) u visini od 71,0146199 % ukupno prihvatljivih troškova, odnosno 322.498.130,90 kuna. U financiranju sudjeluju još i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 86.218.156,28 kuna (18,9853801 %) i Splitsko-dalmatinska županija sa 45.412.920,82 kuna (10 %) te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije s 10.000.000,00 kuna.

Objavljeno: 28. srpnja 2022.