Centar za gospodarenje otpadom

20. veljače 2018.

NaslovPreuzmi/Link
Elaborat o kompleksnim geoistraživanjima lokacije Kladnjice Lećevica, Knjiga I i II (2004.)
Studija o utjecaju na okoliš Centra za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije u Lećevici (2006.)
Geološka i hidrogeološka istraživanja na području predložene lokacije Centra za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije kod Lećevice (2006.)
Geološka i hidrogeološka istraživanja-dopunsko izvješće-rezultati trasiranja jame na lokaciji Centra, HGI, 2006
Rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o provedenom postupku procjene utjecaja na okoliš Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (2006.)
Seizmološka i seizmotektonska studija šire okolice lokacije Županijskog centra za gospodarenje otpadom u Općini Lećevica (2010.)
Elaborat izvorišta Jadra i Žrnovnice, Zone sanitarne zaštite (2010.)
Geodetski snimak terena s uklopljenim katastrom u mjerilu 1:1000, (Girus d.o.o., 2010.)
Rezultati analize morfološkog sastava miješanog komunalnog otpada na području Splitsko-dalmatinske županije (2014.)
Izvješće o provedbi analize fizikalno-kemijskih svojstava i ispitivanja biorazgradivosti komunalnog otpada Splitsko-dalmatinske županije, Faza I i Faza II (2014.)
Analiza pretovarnih stanica i transportnih putova na području Splitsko-dalmatinske županije (2014.)
Odluka o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta javne vodoopskrbe izvora Jadra i Žrnovnice (2014.)
Tehnoekonomska podloga za studiju izvodivosti fotonaponske elektrane u sklopu ŽCGO Lećevica i pretovarnih stanica (2015.)
Idejno rješenje Upravne zgrade ŽCGO (2015.)
Geotehnički elaborat o istraživanju temeljnog tla na prostoru Centra za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije - Kladnjice (2016.)
Dopuna Elaborata zaštite okoliša - Hidrogeologija Centra za gospodarenje otpadom, Lećevica (HGI 2016.)
Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja izmjene zahvata Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji na okoliš (2017.)
Trasiranje tokova podzemnih voda iz jame na lokaciji Šilovića Doci u Kladnjicama, Općina Lećevica (Hrvatski geološki institut, 2017.)
Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o provednom postupku ocjene o potrebi procjene utjeca izmjene zahvata na okoliš (2017.)
Vodopravni uvjeti za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji na k.č. 2624, 2625, 2626 i dr. k.o. Kladnjice (2017.)
Idejni projekt Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji - grafički prikazi (2017.)
Idejni projekt Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji - tekstualni dio (2017.)
Pravomoćna Lokacijska dozvola s posebnim uvjetima za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (2017.)
Izvješće o ispitivanju kvalitete zraka na području mjerne postaje Lećevica (2017.)
Prethodna elektroenergetska suglasnost za priključak kupca s vlastitom elektranom ŽCGO Lećevica (2017.)
Parcelacijski elaborat za provedbu dokumenata ili akata prostornog uređenja (Girus d.o.o., 2017.)
Izjava tijela nadležnog za praćenje područja Natura 2000, Dodatak 1.
Izjava nadležnog tijela odgovornog za gospodarenje vodama, Dodatak 2.
Mišljenje o ispravnoj primjeni zahtjeva Direktive 201192EU u svezi s provedenim postupkom procjene utjecaja na okoliš CGO
Mišljenje nadležnog tijela o ispravnoj primjeni zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliša za PS
Zaštićena područja
Građevinska dozvola za 1. dionicu ceste do ŽCGO (2016.)
Izmjena i dopuna lokacijske dozvole za 1. dionicu ceste do ŽCGO (2015.)
Građevinska dozvola za 2. dionicu ceste do ŽCGO (2016.)
Lokacijska dozvola za 2. dionicu ceste do ŽCGO (2012.)
Lokacijska dozvola za 3. dionicu ceste do ŽCGO (2013.)
Idejni projekt rekonstrukcije raskrižja i ulaza u ŽCGO (2015.)
Glavni projekt rekonstrukcije raskrižja i ulaza u ŽCGO (2015.)
Građevinska dozvola za rekonstrukciju raskrižja i ulaza u ŽCGO (2016.)
Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije Sl.gl. (1/03, 8/04, 5/05, 5/06, 13/07, 9/13)