Centar za gospodarenje otpadom

20. veljače 2018.

NaslovPreuzmi/Link
Elaborat o kompleksnim geoistraživanjima lokacije Kladnjice Lećevica, Knjiga I i II, (Ecoina d.o.o., 2004.)
Studija o utjecaju na okoliš Centra za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije u Lećevici (IPZ Uniprojekt MCF d.o.o., 2006.)
Netehnički sažetak Studije o utjecaju na okoliš (2005.)
Geološka i hidrogeološka istraživanja na području predložene lokacije Centra za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije kod Lećevice (Hrvatski geološki institut, lipanj 2006.)
Geološka i hidrogeološka istraživanja na području predložene lokacije Centra za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije kod Lećevice – dopunsko izvješće - rezultati trasiranja jame na lokaciji Centra (Hrvatski geološki institut, kolovoz 2006.)
Rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva nakon provedenog postupka procjene utjecaja na okoliš Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji u Općini Lećevica (Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2006.)
Seizmološka i seizmotektonska studija šire okolice lokacije Županijskog centra za gospodarenje otpadom u Općini Lećevica (dr.sc. Renato Buljan dipl. ing. geol., 2010.)
Elaborat izvorišta Jadra i Žrnovnice, Zone sanitarne zaštite (Geo-cad d.o.o., 2010.)
Geodetski snimak terena s uklopljenim katastrom u mjerilu 1:1000, (Girus d.o.o., 2010.)
Rezultati analize morfološkog sastava miješanog komunalnog otpada na području Splitsko-dalmatinske županije (Procurator Vastitatis d.o.o., 2014.)
Izvješće o provedbi analize fizikalno-kemijskih svojstava i ispitivanja biorazgradivosti komunalnog otpada Splitsko - dalmatinske županije, Faza I i Faza II (Brodarski institut d.o.o., 2014.)
Analiza transportnih putova i pretovarnih stanica na području Splitsko-dalmatinske županije (Brodarski institut d.o.o., 2014.)
Odluka o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta javne vodooposkrbe izvora Jadra i Žrnovnice (Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije, 2014.),
Tehnoekonomska podloga za Studiju izvodivosti fotonaponske elektrane u sklopu ŽCGO Lećevica i pretovarnih stanica (Fractal d.o.o., 2015.)
Idejno rješenje Upravne zgrade u ŽCGO (Geoprojekt d.o.o., 2015.)
Uvjeti pod kojima Vodovod i kanalizacija d.o.o. može prihvatiti otpadne vode iz Županijskog centra za gospodarenje otpadom (Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split, 2016.)
Geotehnički elaborat o istraživanju temeljnog tla na prostoru Centra za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije – Kladnjice (SPP d.o.o., 2016.)
Dopuna Elaborata zaštite okoliša – Hidrogeologija Centra za gospodarenje otpadom, Lećevica (Hrvatski geološki institut, 2016.)
Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja izmjene zahvata Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji na okoliš (EZO) (Hudec plan d.o.o., 2017.)
Trasiranje tokova podzemnih voda iz jame na lokaciji Šilovića Doci u Kladnjicama, Općina Lećevica (Hrvatski geološki institut, 2017.)
Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o provedenom postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja izmjene izgradnje Centra za gospodarenje otpadom na lokaciji u Kladnjicama u Općini Lećevica na okoliš (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 2017.)
Rješenje o ispravku pogreške u pisanju u rješenju donesenom u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izmjenu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Kladnjicama, Općina Lećevica iz 2017. (2019.)
Vodopravni uvjeti za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji na k.č. 2624, 2625, 2626 i dr. k.o. Kladnjice
Idejni projekt Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji – Revizija kolovoz 2017. (Geoprojekt d.d.)
Mapa 1-a - Idejni projekt za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole, IPL 03-636, lipanj 2022., (HUDEC PLAN d.o.o.).
Pravomoćna Lokacijska dozvola za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji s posebnim uvjetima (Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, 2017.)
Rješenje o produženju važenja Lokacijske dozvole za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, 2019.)
Pravomoćna I. izmjena i dopuna Lokacijske dozvole za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, KLASA: UP/I-350-05/22-01/000090, URBROJ: 531-06-02-03/03-22-0007, 28. 07. 2022.)
Posebni uvjeti izdani od Konzervatorskog odjela u Trogiru, klasa:612-08/15-23/5451, Urbroj:532-04-02-16/2-15-2, 23. rujna 2015. godine
Pojašnjenje posebnih uvjeta izdano od Konzervatorskog odjela u Trogiru, klasa: 612-08/15-23/5451, Urbroj: 532-04-02-16/2-19-4, 12. ožujka 2019. godine i dodatnog pojašnjenja upućenog e-mailom 19. 04. 2019. s adrese Marijeta.Babin@min-kulture.hr
Izvješće o ispitivanju kvalitete zraka na područuju mjerne postaje Lećevica (Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, 2017.)
Prethodna elektroenergetska suglasnost za priključak kupca s vlastitom elektranom ŽCGO Lećevica (HEP ODS d.o.o., 2017.)
Studija izvedivosti za uspostavu cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (Brodarski institut d.o.o., Procurator Vastitatis d.o.o., Enviroplan S.A., 2018., Poglavlje 1 (sažetak Studije), engleska i hrvatska verzija
Studija izvedivosti za uspostavu cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (Brodarski institut d.o.o., Procurator Vastitatis d.o.o., Enviroplan S.A., 2018., Poglavlje 4., engleska i hrvatska verzija
Studija izvedivosti za uspostavu cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (Brodarski institut d.o.o., Procurator Vastitatis d.o.o., Enviroplan S.A., 2018., Prilog 4.1., engleska i hrvatska verzija
Studija izvedivosti za uspostavu cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (Brodarski institut d.o.o., Procurator Vastitatis d.o.o., Enviroplan S.A., 2018., Poglavlje 9, engleska i hrvatska verzija
Parcelacijski elaborat za provedbu dokumenata ili akata prostornog uređenja (Girus d.o.o., 2017.)
Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava za projektni prijedlog Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, prosinac 2018.)
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.2020., Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.10.0001, Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, potpisan 25. siječnja 2019. između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i korisnika bespovratnih sredstava, Regionalni centar čistog okoliša d.o.o.
Izmjena Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.2020., Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.10.0001, Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, potpisan 25. siječnja 2019. između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i korisnika bespovratnih sredstava, Regionalni centar čistog okoliša d.o.o.
Ugovor o sufinanciranju EU projekta Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji: reg. br. 2020/000914, sklopljen 24. lipnja 2020. godine između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Korisnika REGIONALNOG CENTRA ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.
Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta: referentni broj ugovora JPF.2020.-6.529., sklopljen dana 8. prosinca 2021. god. između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Korisnika REGIONALNOG CENTRA ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.
Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja u mjerilu 1:1000, rujna 2017, Girus d.o.o.
Izvješće o provedenim arheološkim istraživanjima vrtača na lokaciji Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (Kaukal d.o.o., siječanj 2023.)