O sustavu

25. siječnja 2017.

OSNOVNI PODACI O USPOSTAVI CJELOVITOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM

Projekt predstavlja sastavni dio cjelovitog sustava gospodarenja otpadom koji se mora uspostaviti na županijskoj razini, a njegova uspostava će doprinijeti ispunjenju ciljeva iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Specifični cilj 6.1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. i Zakona o održivom gospodarenju otpadom na razini RH.

U cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom gradovi i općine moraju izgraditi  komunalnu infrastrukturu – reciklažna dvorišta, sortirnice, kompostane, reciklažne centre, dodijeliti korisnicima posude za odvojeno sakupljanje otpada, uspostaviti sustav obračuna po količini preuzetog otpada i sve ostalo što je potrebno da bi se otpad koji predstavlja korisnu sirovinu odvojio na mjestu nastanka te uputio na recikliranje. Provedba spomenutih mjera u gradovima i općinama treba rezultirati odvajanjem više od 60 % otpada na mjestu nastanka.

Tako bi od početno proizvedenih  228.000 t/god, nakon odvojenog odlaganja u razne posude i korištenjem infrastrukture za gospodarenje otpadom na lokalnoj razini, kao miješani komunalni otpad trebalo biti sakupljeno ne više od 110.000 t/god. Tek će se taj dio otpada, koji se iz bilo kojeg razloga ne odvoji kao pojedina vrsta otpada (gdje nema posuda, infrastrukture, edukacije  i dr.), nego se odloži u posudu za „miješani komunalni otpad“, dovoziti u CGO radi obrade prije odlaganja.