O sustavu

25. siječnja 2017.

“Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske” (“NN”, br. 130/05) i “Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.-2022. godine” (“NN” br. 85/07, 126/10 i 31/11) kao krovnim strateško-planskim dokumentima na području gospodarenja otpadom, predviđena je izgradnja županijskih/regionalnih centara za gospodarenje otpadom, koji će predstavljati važne infrastrukturne objekte u okviru uspostave predviđenog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u RH, kao i sanacija te zatvaranje postojećih djelatnih neusklađenih odlagališta otpada.

Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom na nacionalnoj razini uspostavlja se u svrhu postizanja ciljeva postavljenih u gore spomenutoj nacionalnoj Strategiji te u kontekstu ispunjenja obveza koje proizlaze iz usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije (EU), a naročito s “Direktivom o odlagalištima otpada” (1999/31/EC) i “Okvirnom direktivom o otpadu” (2008/98/EC).

Sva postojeća odlagališta otpada u Republici Hrvatskoj moraju ispuniti zahtjevi “Direktive 1999/31/EZ o odlaganju otpada” najkasnije do 31. prosinca 2018. g. To podrazumijeva i obvezu provedbe sanacije i zatvaranja svih djelatnih neusklađenih odlagališta otpada, kao i uspostavu županijskih (regionalnih) centara za gospodarenje otpadom najkasnije do kraja 2018. g.

Cilj uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom podrazumijeva odgovorno postupanje s otpadom poštujući red prvenstva odnosno HIJERARHIJU POSTUPANJA S OTPADOM:

CSGO je alternativa tradicionalnom linearnom sustavu u kojem izrabljujemo sirovine, a proizvode proizvedemo, iskoristimo i bacimo. Za razliku od njega, cjeloviti sustav je kružan, što znači da jednom upotrijebljene resurse ponovo vraća u upotrebu.