Županijski centar za gospodarenje otpadom

26. siječnja 2017.

NaslovPreuzmi/Link
Županijski centar za gospodarenje otpadom
Lokacija CGO
Postrojenje za mehaničko – biološku obradu otpada
Obrada građevnog otpada
Reciklažno dvorište
Obrada otpadnih voda
Odlagalište za neopasni i inertni otpad