Osnovni podaci

15. prosinca 2016.

OSNOVNI PODACI

 

Centar za gospodarenje otpadom (CGO) je sklop međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada.

LOKACIJA centra za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije planirana je otprilike 1 km sjeverozapadno od naselja Kladnjice u općini Lećevica, sjeverno od trase autoceste Zagreb-Split, a u neposrednoj blizini lokalne ceste Lećevica – Unešić. Planirani zahvat je udaljen više od 500 m od naseljenog područja gdje ljudi stalno borave, a obuhvaća površinu od 25 ha.

U centru će se prikupljati, obrađivati otpad koji nastaje na području Splitsko-dalmatinske županije (55 gradova i općina). Dio otpada nastao u blizini dopremat će se u CGO izravno, dok će se otpad iz udaljenijih dijelova županije pretovarivati u pretovarnim stanicama (PS).

Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji sa svojim osnovnim dijelovima:

– postrojenjem za mehaničku obradu ostatka nerazvrstanog, miješanog komunalnog otpada

– pogonom za obradu mehanički izdvojenog biorazgradivog otpada iz miješanog komunalnog otpada

– pogonom za dozrijevanje kompostu sličnog proizvoda

– pogonom za biološku obradu prethodno izdvojenog biorazgradivog otpada

– pogonom za dozrijevanje komposta iz prethodno odvojenog biootpada

– reciklažnim dvorištem

– postrojenjem za obradu građevnog otpada

– odlagalištima za obrađeni i neopasni otpad

– sustavom za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda,

treba zadovoljiti potrebe obrade i odlaganja otpada Splitsko-dalmatinske županije na eološki prihvatljiv i ekonomski održiv način u razdoblju od 2020.-2044. godine. Uspostavljeni CGO SDŽ će zadovoljavati potrebe oko 10,6% populacije Republike Hrvatske.

Uspostavljanjem ovog CGO za potrebe cijele županije i uključivanjem svih jedinica lokalne samouprave u predviđeni sustav, stvorit će se uvjeti za sanaciju i zatvaranje svih postojećih neusklađenih odlagališta na tom području.