Pokrenut otvoreni postupak javne nabave za Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, 1. faza realizacije

25. srpnja 2022.

Nakon provedenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. je putem Elektroničkog oglasnika javne nabave pokrenuo otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, 1. faza realizacije.

Procijenjena vrijednost nabave je 146.000.000,00 kuna (bez PDV-a), a rezultat je analize ponuda zaprimljenih u prethodnom postupku javne nabave, koji je zbog previsokih cijena ponuda morao biti poništen, te trenutnih tržišnih cijena građevinskih radova i materijala.

Pokretanje otvorenog postupka javne nabave značajan je korak ka realizaciji Centra za gospodarenje otpadom u općini Lećevica, koji je jedan od stupova uspostave učinkovitog sustava gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Pokretanje postupka rezultat je dogovora s dionicima na temelju kojeg smo donijeli odluku da se Projekt izgradnje Centra realizira u dvije faze, kako bismo ubrzali cijeli postupak te u čim kraćem roku i uz maksimalno bespovratno sufinanciranje realizirali Centar s najnaprednijom tehnologijom obrade otpada u Hrvatskoj“, izjavio je Ivan Vukorepa, direktor REGIONALNOG CENTRA ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. te je dodao kako će se posebnim postupcima javne nabave nabaviti usluge stručnog nadzora nad građenjem 3 pretovarne stanice i građenje pretovarnih stanica u Sinju, Zagvozdu i na Braču, čime će ukupna procijenjena vrijednost nabave za prvu fazu realizacije Projekta iznositi gotovo 200.000.000,00 kuna.

Kako je definirano Dokumentacijom o nabavi, predmet nabave otvorenog postupka je Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, 1. faza realizacije, odnosno projektiranje u skladu sa Zahtjevima Naručitelja, ishođenje građevinskih dozvola te građenje: trafostanice koja se spaja na javnu energetsku mrežu; unutarnje prometnice, obodne prometnice i obodnog kanala oko odlagališta, infrastrukture (vodovod, odvodnja, sabirni spremnici s crpnim stanicama za otpadne, krovne i hidrantske vode, infiltracijski jarci, energetika, telekomunikacije), zelene površine, ograde s videonadzorom, vanjske rasvjete, protupožarnog pojasa unutar CGO-a i prostora za obradu građevinskog otpada; ulaza, portirnice, mosnih vaga, reciklažnog dvorišta, upravne zgrade, parkirališta upravne zgrade, servisne zgrade s pomoćnim prostorijama za radnike i parkirališta uz servisnu zgradu, parkirališta za kamione, praonice vozila, uređaja za pranje podvozja i benzinske postaje; brtvenog i drenažnog sloja kazete 1 za neopasni otpad, povezivanje sa spremnikom za sakupljanje procjednih voda i postavljanje zdenaca za otplinjavanje te izgradnju prve polovice površine kazete 6 (površina 6-1) za inertni otpad s izgrađenim temeljnim brtvenim i drenažnim slojem te povezivanje sa spremnikom za sakupljanje procjednih voda.

Osim toga, ovim će se postupkom nabaviti edukacija, pokusni rad (ako je prema Glavnom projektu predviđen za građenje iz 1. faze realizacije), testovi po i nakon dovršetka, tehnički pregled (kada se za to steknu uvjeti, u skladu sa Zahtjevima Naručitelja), odnosno Interni tehnički pregled (u slučaju da se tehnički pregled za građevine iz 1. faze realizacije ne može održati iz formalnih razloga koji nisu na strani Izvođača), primopredaja, ukupna primopredaja (u slučaju da se radi interni tehnički pregled), otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i sve ostalo prema Ugovoru.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti Dokumentaciju o nabavi mogu preuzeti putem sustava EOJN.

Ukupna procijenjena vrijednost Projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji bila je 611.419.690,00 kuna, dok su ukupni prihvatljivi troškovi 454.129.208,00 kuna. U skladu s važećim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.3.1.10.0001, Projekt se sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.) u visini od 71,0146199 % ukupno prihvatljivih troškova, odnosno 322.498.130,90 kuna. U financiranju sudjeluju još i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 86.218.156,28 kuna (18,9853801 %) i Splitsko-dalmatinska županija sa 45.412.920,82 kuna (10 %) te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije s 10.000.000,00 kuna.

Objavljeno: 25. srpnja 2022.