Uloga pretovarnih stanica u uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji

1. prosinca 2020.

Pretovarna stanica je građevina za privremeno skladištenje, pripremu i pretovar otpada namijenjenog prijevozu prema mjestu njegove oporabe ili zbrinjavanja, odnosno u centar za gospodarenje otpadom.

Kada bude izgrađen, u Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (CGO), kao središnje mjesto zbrinjavanja otpada na području županije, dovozit će se otpad iz šest pretovarnih stanica: PS Vis, PS Hvar, PS Brač, PS Zagvozd, PS Sinj i PS Split.

Otpad dnevno sakupljen u jedinicama lokalne samouprave (JLS) danas se, naime, odlaže na odlagališta otpada. Kada Centar za gospodarenje otpadom započne s radom, sva će se odlagališta u Splitsko-dalmatinskoj županiji sanirati i zatvoriti te će se dnevno sakupljeni otpad morati prevesti u CGO: otpad sakupljen u JLS u blizini CGO-a dovozit će se izravno u CGO putem ovlaštenog sakupljača ili prijevoznika, dok će se otpad  iz pretovarnih stanica prevoziti vozilima koja pripadaju Centru za gospodarenje otpadom.

U praksi to znači da će specijalna komunalna vozila sakupljeni miješani komunalni otpad, glomazni otpad i biorazgradivi otpad  dovoziti u najbližu  pretovarnu  stanicu, gdje će se biti pretovaren  u vozila velikog kapaciteta  koji će ga morskim i kopnenim putem prevesti u Centar.

Pretovarne stanice su ograđen, organiziran i nadziran prostor koji se sastoji od cestarske vage, uredskog i skladišnog kontejnera, pretovarne rampe, nadstrešnica s fotonaponskim panelima pod kojima  će se privremeno skladištiti  glomazni i biorazgradivi otpad (usitnjenog i neusitnjenog) te razne opreme.

Čitav se proces pretovara miješanog komunalnog otpada provodi preko nadzemne pretovarne rampe na kojoj se odvija zaprimanje te prijenos otpada uz pomoć trakastog transportera u poluprikolicu velike zapremnine (oko 55m3) u kojoj se otpad sabija radi smanjenja zapremine (povećanja specifične mase). Cijeli proces se vodi uz pomoć daljinskih komandi i upravljačke ploče.  Dozvoljena bruto masa  tegljača s poluprikolicom, spremnim za cestovni promet iznosi 40 tona, od čega je  otpad 20 t neto. Dok tegljači prevoze poluprikolice u CGO i natrag,  teče pretovar u drugu poluprikolicu koju je tegljač postavio na mjesto  prve  prije napuštanja pretovarne stanice.  U ovom sustavu pretovara otpada ni u jednom trenutku ne dolazi do rasipanja otpada u okoliš.

Glomazni otpad i biorazgradivi otpad (otpad iz vrtova i parkova) se strojno usitnjava, zasebno privremeno skladišti dok se ne sakupi dovoljna količina za prijevoz kamionom s prikolicom u CGO: prvi na odlaganje, drugi na kompostiranje.

Svrha pretovara u pretovarnim stanicama je smanjivanje troškova prijevoza otpada i radnog vremena lokalnih sakupljača otpada.

Objavljeno: 1. prosinca 2020.