TIJEK POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI

26. studenoga 2020.

Člankom 202. i 240. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016) propisano je da gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi tijekom roka za dostavu ponuda. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, Naručitelj je odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu ponuda u postupcima velike vrijednosti, dužan staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom osmog dana prije roka određenog za dostavu ponuda.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) donijela je Rješenje kojim je odbila žalbu tvrtke Inovateh d.o.o. izjavljenu na Dokumentaciju o nabavi u postupku javne nabave velike vrijednosti za „Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji“. Nastavljen je postupak javne nabave velike vrijednosti, novi rok za predaju ponuda je 07. prosinca 2020. do 9 sati, a cjelokupna dokumentacija dostupna je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (broj objave: 2020/S 0F2-0004228).

Tijek postupka javne nabave za Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji koji teče u skladu sa ZJN 2016. možete pratiti ovdje.

Objavljeno: 26. studenog 2020.