TIJEK POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI

6. listopada 2020.

Člankom 202. i 240. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016) propisano je da gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi tijekom roka za dostavu ponuda. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, Naručitelj je odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu ponuda u postupcima velike vrijednosti, dužan staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom osmog dana prije roka određenog za dostavu ponuda.

Sukladno navedenim zakonskim odredbama o postupanju u svezi dodatnih informacija i objašnjenja u vezi s dokumentacijom u nabavi, veći broj gospodarskih subjekata je u tijeku postupka javne nabave za Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji zatražio izmjenu dokumentacije o nabavi, i to baš odgodu roka za dostavljanje ponuda.

Kako zainteresirani gospodarski subjekti navode, problemi vezani uz pandemiju koronavirusa značajno su se odrazili na pripremu ponuda tako složenog i zahtjevnog predmeta nabave. Činjenica je da traženi predmet nabave, u modelu ugovaranja po FIDIC Žutoj knjizi, zahtijeva zajedničku ponudu (pretpostavka) najmanje 3 gospodarska subjekta te da je primjena niza restriktivnih mjera kretanja unutar i između država gospodarskim subjektima značajno otežala koordinaciju pri izradi ponuda.

Sukladno navedenom, a zbog opetovanog zahtjeva gospodarskog subjekta, Naručitelj je odlučio produljiti rok za dostavu ponuda, i to do 30. listopada 2020. do 09:00 sati zbog omogućavanja bolje tržišne utakmice i dostave većeg broja ponuda.

Tijek postupka javne nabave za Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji koji teče u skladu sa ZJN 2016 i pomicanje roka za dostavu ponuda možete pratiti ovdje