TIJEK POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI

26. listopada 2020.

Člankom 202. i 240. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016) propisano je da gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi tijekom roka za dostavu ponuda. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, Naručitelj je odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu ponuda u postupcima velike vrijednosti, dužan staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom osmog dana prije roka određenog za dostavu ponuda.

Putem sustava EOJN objavljena je izmijenjena Dokumentacija o nabavi, novi rok za predaju ponuda je 5. studenog 2020. do 9 sati, a cjelokupna dokumentacija dostupna je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (broj objave: 2020/S 0F2-0004228).

Tijek postupka javne nabave za Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji koji teče u skladu sa ZJN 2016. možete pratiti ovdje .