Izmjene EU Direktiva o otpadu

18. lipnja 2018.

Priopćenje za javnost

Direktivama je cilj postupno u svim državama članicama izjednačiti razine najbolje prakse i potaknuti potrebna ulaganja u gospodarenje otpadom te omogućiti kružno gospodarstvo.

14. lipnja 2108. godine u Službenom listu Europske unije (“Official Journal”) objavljene su izmjene propisa EU koji se odnose na gospodarenje otpadom u Uniji tzv. “Paket o otpadu” (“Waste Package”). “Paket o otpadu” sastoji se od četiri Direktive:

  1. Direktiva (EU) 2018/851 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu;
  2. Direktiva (EU) 2018/850 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 1999/31/EZ o odlagalištima otpada;
  3. Direktiva (EU) 2018/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu;
  4. Direktiva (EU) 2018/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktiva 2000/53/EZ o otpadnim vozilima, 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi.

Direktive se nalaze na sljedećoj poveznici.

Najbitnije izmjene koje donose ove direktive su ciljevi za države članice prema kojima se do 2030. godine zabranjuje odlaganje na odlagalište otpada koji se može oporabiti i reciklirati te da se smanjuje odlaganje komunalnog otpada na odlagališta na 10 % do 2035. godine uz mogućnost izuzeća za postizanje tog cilja za dodatnih 5 godina za države članice, uključujući Republiku Hrvatsku,  koje odlažu veći postotak svojeg otpada na odlagališta. Nadalje, uvode se novi ciljevi do 2035. godine za povećanje pripreme za ponovnu uporabu, recikliranje i oporabu ključnih tokova otpada poput biootpada, ambalažnog otpada i komunalnog otpada prema kojima države članice do 2025. godine trebaju pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje komunalnog otpada povećati na najmanje 55 % mase proizvedenog komunalnog otpada, a do 2035. godine na najmanje 65% mase proizvedenog komunalnog otpada. Osim navedenoga, uvedena su i nova pravila koja se primjenjuju za izračun ostvarenja svih novih ciljeva iz Direktiva kao i novo pojednostavljenje postupaka izvješćivanja država članica Komisiji vezano za provedbu Direktiva o otpadnim vozilima, baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi. Također su detaljnije određene mjere za sprječavanje nastanka otpada koje države članice moraju poduzimati u tu svrhu, zatim sadržaji programa i uloge proširene odgovornosti proizvođača proizvoda u sustavu gospodarenja otpadom kao i uvjeti prema kojima bi se proizvodni ostaci smatrali nusproizvodom te uvjeti kada se otpad prestaje smatrati otpadom ako je prošao postupak oporabe kako bi se omogućilo subjektima koji posluju na tržištu sekundarnih sirovina veća sigurnost u poslovanju i ravnopravni tržišni uvjeti u Uniji. Ovim Direktivama je cilj postupno u svim državama članicama izjednačiti razine najbolje prakse i potaknuti potrebna ulaganja u gospodarenje otpadom te omogućiti kružno gospodarstvo od proizvodnje do potrošnje, popravka i ponovne proizvodnje, gospodarenja otpadom te vraćanja korisnih sirovina u gospodarstvo. Države članice imaju obvezu u roku od dvije godine uskladiti svoje propise u gospodarenju otpadom s navedenim Direktivama.

Izvor: www.mzoip.hr