Županijski centar za gospodarenje otpadom, dokumenti

15. prosinca 2016.

NaslovPreuzmi/Link
Lokacijska dozvola
Rješenje MZOIE
Elaborat zaštite okoliša
Odgovori udrugama
Odluka o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta javne vodoopskrbe izvora Jadra i Žrnovnice
Rješenje MZOPUG o prihvatljivosti namjeravanog zahvata
Studija o utjecaju na okoliš Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici
Seizmičko mikrozoniranje