Suvremenost tehnoloških projekata u centrima za gospodarenje otpadom u RH

12. srpnja 2021.

„Tehnološki projekti“ (većinom podrazumijevajući projekte mehaničko-biološke obrade otpada) u centrima za gospodarenje otpadom razrađuju se u okviru Studije izvedivosti za uspostavu cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom za  svaku županiju zasebno. Većina Studija izvedivosti u RH je usvojena u razdoblju od 2015. do danas i to za Centre:

u izgradnji:

u fazi javne nabave:

te za ostale centre koji su u fazi pripreme dokumentacije u 2019./ 2021. godine.

Tehnološka rješenja mehaničko-biološke obrade u najvećem broju centara za gospodarenje otpadom u RH su identična, što je vidljivo u dokumentu na poveznici. Treba znati da tehničko-tehnološko rješenje znači cjeloviti sustav koji će otpad obraditi na unaprijed određen način kako bi se dobili  unaprijed određeni produkti obrade: mehaničkom obradom (separacijom) izdvojen otpad za recikliranje (papir, razne vrste plastike, staklo, metali) i energetsku oporabu (gorivo iz otpada) i dr. te biološkom obradom stabiliziran otpad koji je siguran za odlaganje (biološka aktivnost jednaka nuli). Stoga se tijekom natječaja za projektiranje i građenje traže najsuvremenija tehničko-tehnološka rješenja (oprema, sustavi itd.), prema modelu ugovaranja FIDIC Žuta knjiga, koji će osigurati da postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada obrađuju otpad u skladu s postavljenim zahtjevima. A sve to kako bi bili ispunjeni pozitivni zakonski propisi i ciljevi iz Plana gospodarenja otpadom  u  Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017.-2022.  S obzirom na usklađenost projekata s navedenim dokumentima vidljivo je da ne može biti govora o „zastarjeloj tehnologiji“ /„zastarjelim tehnološkim rješenjima“.

Osim toga, da centri neće negativno utjecati na okoliš procijenjeno je u provedenim postupcima procjene utjecaja na okoliš svakog centra nakon kojih su ishođena rješenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o prihvatljivosti zahvata za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša. Više informacija o tome (principijelno primjenjivih na sve centre) dostupno je u tekstovima Prihvatljivost lokacije za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji i Zašto Centar ne može ugroziti podzemne vode, a time ni zdravlje ljudi u Dalmaciji.

Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Lokacija predviđena za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom (Centar) u cijelosti se nalazi na području Splitsko-dalmatinske županije i sama lokacija, kao i osobine zahvata Centra u odnosu na lokaciju, udovoljavaju svim zahtjevima iz pozitivnih propisa Republike Hrvatske. Navedeno proizlazi iz svih spoznaja prikupljenih provedenim istraživanjima (kompleksna geološka i hidrogeološka i ostala istraživanja) na užem i širem području lokacije u razdoblju od 1970. do 2017. godine te dva provedena postupka (procjena utjecaja zahvata na okoliš 2006. i ocjene o potrebi procjene utjecaja izmjene zahvata na okoliš 2017.), kojima je procijenjeno kako je namjeravani zahvat prihvatljiv za okoliš uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša. Na internetskoj stranici www.rcco.hr mogu se pronaći informacije koja su sve istraživanja provedena za potrebe izgradnje Centra, koje su ovlaštene osobe izradile studije, elaborate itd., koja su vještačenja bila uključena te kako su sva pozitivna mišljenja i dozvole svih nadležnih tijela ishođena na temelju provjerenih, službeno dostupnih podataka. Primjerice, sama hidrogeološka istraživanja provedena su u šest navrata, u periodu od 1970. do 2017. i uvijek od strane ovlaštenih osoba te uz nadzor Hrvatskih voda, a sveukupni rezultati potvrđuju kako nema razloga da se Centar ne izgradi na odabranoj lokaciji (više informacija o provedenim trasiranjima je na poveznici).

Što se tiče tehnologije, podsjećamo kako je Studija izvedivosti za Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji usvojena 2018. godine (podaci za ostale centre navedeni su ranije u tekstu) te da su javnim natječajem tražena najsuvremenija tehničko-tehnološka rješenja pa samim time nema i ne može biti govora o zastarjelosti, a za koja su također ishođena rješenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o prihvatljivosti zahvata za okoliš.

Zaključno

S obzirom na to da lokacija i planirani zahvat zadovoljavaju sve propisane kriterije (dakle kumulativno) koji određuju prihvatljivost planiranog zahvata na odabranoj lokaciji, a tehničko-tehnološka rješenja osiguravaju zahtjeve iz spomenutog Plana gospodarenja otpadom, ujedno i Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,  nema niti pravne osnove niti osnove u pogledu zaštite okoliša koje bi bile podloga za zaustavljanje projekta Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj  županiji (ili bilo kojoj drugoj).

Objavljeno: 12. srpnja 2021.