PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

1. kolovoza 2018.

Nakon provedenih prethodnih savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Regionalni centar čistog okoliša d.o.o., kao javni naručitelj, objavio je na Elektroničkom
oglasniku javne nabave čak četiri otvorena postupka javne nabave!

Predmeti javne nabave su: usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, nadzora gradnje Centra, izrade glavnih projekata za 6 pretovarnih stanica te usluga vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti projekta.

Rok za dostavu ponuda je 12. rujna 2018. godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti sve informacije mogu pronaći na Elektroničkom oglasniku
javne nabave www.eojn.hr

Regionalni centar čistog okoliša d.o.o.
Kontakt osoba: Đeni Vuković-Stanišić
deni.vukovic@rcco.hr
021 682 820