Poziv na dostavu projektnog prijedloga

2. siječnja 2019.

Poziv u cjelosti objavljen na
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/centar-za-gospodarenje-otpadom-u-splitsko-dalmatinskoj-zupaniji/

 

1. Cilj poziva

Cilj poziva je doprinijeti provedbi posebnih mjera vezanih uz cilj smanjenja rizika od otpada određenih Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) te ostvarenju cilja 1.4. Odložiti manje od 25% komunalnog otpada iz Plana gospodarenja otpadom za RH za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 3/17). Ovim se projektom direktno doprinosi provedbi Mjere1.4.5: Izgradnja centara za gospodarenje otpadom iz navedenog Plana. Projekt je također usklađen s glavnim ciljevima OPKK 2014.-2020., Prioritetna os 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.
Svrha postupka je da se kroz dodjelu bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda Regionalnom centru čistog okoliša d.o.o. osigura izgradnja Centra za gospodarenje otpadom (CGO) u Splitsko-dalmatinskoj županiji kao centralne građevine u uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području ove županije.

2. Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za dodjelu u okviru ovog poziva je 322.498.131,00 HRK.
UT/PT1 zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog poziva.

3. Predviđeni intenzitet potpore

Intenzitet EU potpore za projekt CGO izračunava se na temelju metode izračuna diskontiranog neto prihoda operacije te isti iznosi 71,0146199%.
Prijavitelj (Korisnik) se obvezuje iz vlastitih sredstava ili vanjskim financiranjem, odnosno svime što ne predstavlja sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, osigurati:
a) sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava iz KF-a dodijeljenih za financiranje prihvatljivih izdataka u sklopu ovog poziva, i
b) sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih izdataka unutar projektnog prijedloga.

4. Prihvatljivi prijavitelj

Poziv na dostavu projektnog prijedloga upućuje se unaprijed određenom prijavitelju:
Regionalni centar čistog okoliša d.o.o.
Vukovarska 148b
21000 Split

5. Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti trebaju izravno biti vezane uz uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Splitsko-dalmatinske županije, a glavne projektne aktivnosti navedene su kako slijedi:
1. Projektiranje i građenje CGO-a (uključujući postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada, uređaj za pročišćavanje procijedih voda, servisni centar, upravnu zgradu, infrastrukturu unutar centra, odlagališne plohe i dr.);
2. Građenje 6 pretovarnih stanica (Split, Sinj, Zagvozd, Brač, Hvar i Vis), do kojih lokalne komunalne tvrtke dovoze otpad koji se pretovaruje i odvozi dalje na obradu u CGO;
3. Stručni nadzor gradnje CGO-a i 6 pretovarnih stanica;
4. Nabava pokretne opreme za CGO;
5. Tehnička pomoć i upravljanje projektom;
6. Vođenje odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti projekta;
7. Kupnja zemljišta na lokaciji CGO-a.

6. Geografska ograničenja

Projekt se provodi u potpunosti na području Splitsko-dalmatinske županije.

7. Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Prijavitelj mora podnijeti projektni prijedlog u sustav eFondovi u roku do 30 kalendarskih dana od dana objave poziva.

 

Ovaj postupak izravne dodjele je objavljen i na stranici e-fondovi.

 Sažetak poziva 24. 12. 2018.