Postupak javne nabave velike vrijednosti za „Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji“ se nastavlja

26. srpnja 2020.

Nakon što je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) usvojila žalbu tvrtke Izvođač-Niskogradnja d.o.o.,  Naručitelj u postupku javne nabave velike vrijednosti za „Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji“ tvrtka Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. je korigirala sporni dio Dokumentacije o nabavi (Dokumentacija) u skladu s uputom DKOM te će već idućeg tjedna nastaviti predmetni postupak.

Riječ je o standardnoj proceduri u postupcima javne nabave koja je definirana Zakonom o javnoj nabavi (ZJN 2016), a sukladno kojoj zainteresirani gospodarski subjekti imaju mogućnost tražiti pojašnjenje ili dodatne informacije o Dokumentaciji o nabavi ili podnijeti žalbu na Dokumentaciju ako smatraju da ista nije u skladu sa ZJN 2016.

Naručitelj je u predmetnom postupku, a na traženje zainteresiranih gospodarskih subjekata, u nekoliko navrata mijenjao Dokumentaciju kao i rok za dostavu ponuda u skladu sa ZJN 2016, kako bi se potaknulo podnošenje većeg broja kvalitetnih ponuda, između kojih će biti moguće odabrati ekonomski najpovoljniju ponudu s najboljim tehničko-tehnološkim rješenjima, što i jest osnovni  interes i Naručitelja i svih dionika ovoga projekta.

U posljednjem slučaju Naručitelj je, udovoljavajući postavljenom zahtjevu zainteresiranog gospodarskog subjekta, jedan uvjet u Dokumentaciji  definirao u skladu s člankom 307. ZJN 2016, za koje je uporište našao u Uputama Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projekata i programa EU (SAFU) iz travnja 2020. (https://www.safu.hr/hr/novosti/upute-za-korisnike). Međutim, DKOM  je u svom Rješenju iskazala drugačiji stav od SAFU te je taj dio izmijenjene Dokumentacije odlučila poništiti.

U navedenom slučaju se ne radi o nezakonitim radnjama, već o uobičajenim radnjama u postupcima javne nabave, što je utvrđeno i samim postupkom DKOM-a u čijem je Rješenju navedeno kako to tijelo, postupajući po službenoj dužnosti, nije utvrdilo postojanje osobito bitnih povreda ZJN 2016. Jednak nalaz je DKOM u ovom postupku javne nabave već jednom donio, kada je odbacio dvije neosnovane žalbe uložene odmah nakon objave poziva na dostavu ponuda, u veljači ove godine.  Prema tome, postupak javne nabave teče u potpunosti u skladu sa ZJN 2016.

Uz objavu izmijenjene Dokumentacije o nabavi putem sustava EOJN Naručitelj će objaviti i novi rok za predaju ponuda te nastaviti cjelokupan postupak.