MINISTARSTVO IZDALO LOKACIJSKU DOZVOLU ZA CGO U OPĆINI LEĆEVICA

28. rujna 2017.

Splitsko-dalmatinska županija na korak je bliže uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, a prvenstveno zatvaranju 15 neusklađenih odlagališta koja već više desetljeća onečišćuju zrak, tlo i pitke vode i time ugrožavaju zdravlje ljudi i okoliša. Naime, nakon što je u lipnju Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdalo Rješenje, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izdalo je Lokacijsku dozvolu za gradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom u općini Lećevica. Ishođenjem lokacijske dozvole stekli su se uvjeti za prijelaz u iduću fazu projekta koja vodi raspisivanju natječaja za pružanje tehničke pomoći, nadzor radova te izgradnju centra i šest pretovarnih stanica te drugih dijelova projekta.

Prema riječima direktora Regionalnog centra čistog okoliša Tomislava Šute, Splitsko-dalmatinska županija je za projekt izgradnje ŽCGO i šest pretovarnih stanica (Split, Sinj, Zagvozd, Brač, Hvar, Vis) procijenjene vrijednosti 72 milijuna eura pripremila svu potrebnu dokumentaciju koja je sukladna svim pozitivnim propisima Republike Hrvatske i Europske unije. Izrađeno je preko 70 dokumenata i provedeno na desetke upravnih postupaka, a sve uz suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i predstavnika Europske komisije – JASPERS, a sada i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Da podsjetimo: Centar je najsuvremenije postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada, u čijem sastavu je planirana i izgradnja sortirnice i kompostane u svrhu izdvajanja sirovina korisnih za reciklažu. Izgradnjom i radom Centra neće se onečišćavati okoliš jer je dozvolama i rješenjima nadležnih tijela osigurana provedba mjera zaštite tla, zraka i voda: sve podloge će biti izvedene nepropusno, sve otpadne vode će se sakupljati i pročišćavati u uređaju za pročišćavanje otpadnih voda i koristiti za tehnološke potrebe centra i neće se ispuštati u podzemlje; velik dio energetskih potreba Centar će zadovoljavati korištenjem obnovljive sunčeve energije, a koristit će i sakupljenu kišnicu kako bi se štedjelo na potrošnji pitke vode, itd. Po načinu izgradnje i rada Centar se tako u potpunosti razlikuje od današnjih 15 aktivnih neusklađenih odlagališta u Splitsko-dalmatinskoj županiji koja svojim postojanjem izravno utječu na stanje kvalitete zraka, tla i voda: od najvećih – Karepovac, Mojanka, Kozjačić pa do najmanjih na otocima.

Vladin Plan gospodarenja otpadom iz siječnja ove godine sadrži niz mjera čijom provedbom RH planira ispuniti zadane obveze sukladno direktivama EU i Ugovoru o pristupanju, od kojih su prioritetne uspostava sustava odvojenog prikupljanja korisnog otpada u gradovima i općinama, zabrana odlaganja otpada na neusklađena odlagališta do kraja 2018. godine, stopa od 50% recikliranja u 2020. godini i ograničena maksimalna količina odloženog biorazgradivog otpada u 2020. godini.

Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji svojim će radom doprinositi postizanju ciljeva u vezi smanjenja količine otpada koja se odlaže i njegovog negativnog utjecaja na okoliš, povećanju stope izdvajanja otpada radi reciklaže, obrade biootpada te na kraju, ali ne i najmanje značajno: stvaranju uvjeta za konačno zatvaranje i sanaciju svih tih 15 ekološki krajnje neprihvatljivih odlagališta u Splitsko-dalmatinskoj županiji koji predstavljaju realnu opasnost za zdravlje stanovnika cijele županije, kao i sve brojnijih gostiju.