Koliko realizacija EU sufinanciranih projekata ovisi o provedbi postupaka javne nabave?

30. listopada 2020.

Europska komisija, izvršno tijelo Europske unije, u listopadu je objavila najnovije podatke o korištenju EU fondova od strane država članica, prema kojima je Hrvatska u proteklih 7 godina uspjela ugovoriti svih 10,7 milijardi eura koje je imala na raspolaganju. Međutim, do dana objave podataka od ugovorenih 10,7 milijardi krajnjim korisnicima projekata isplaćeno je tek 39%,  što je Hrvatsku svrstalo na posljednje mjesto po isplaćenim sredstvima među svim državama EU.

Ugovorene projekte iz financijskog razdoblja 2014. – 2020. Hrvatska treba realizirati do kraja 2023. godine, do kada bi trebalo biti isplaćeno preostalih 61% sredstava.

Međutim, ako pogledamo dosadašnja iskustva korisnika sredstava, u realizaciji projekata u zadanom roku značajnu ulogu će imati postupci javne nabave, koji prema Europskoj komisiji u Hrvatskoj traju (pre)dugo te da hrvatska administracija nameće korisnicima komplicirane procedure.

Postupci javne nabave u Hrvatskoj su definirani Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016), koji je na snazi od 1. siječnja 2017. Nakon Zakona usvojeni su i novi podzakonski akti:

 • Pravilnik o Dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine, broj 65/17)
 • Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o Dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine, broj 75/20)
 • Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 65/17)
 • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (Narodne novine, broj 65/17)
 • Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17)
 • Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17)

U skladu sa Člancima 202. i 240. Zakona o javnoj nabavi, svi zainteresirani gospodarski subjekti, dakle oni koji se planiraju natjecati u otvorenom postupku, mogu od Naručitelja tijekom roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, Naručitelj je odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu ponuda u postupcima velike vrijednosti, dužan staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

Osim toga, Članak 401. Zakona o javnoj nabavi kaže kako pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili projektnog natječaja i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava, kao i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Rokovi za izjavljivanje žalbe u otvorenom postupku javne nabave definirani su Člankom 406. Zakona o javnoj nabavi i prema njima, u otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od deset dana i to od dana:

 • objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi
 • objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka
 • objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije
 • otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda
 • primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Naknada za pokretanje žalbenog postupka ovisi o procijenjenoj vrijednosti nabave, ali iznimno od toga, za žalbu na dokumentaciju o nabavi žalitelj je obvezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od 5000,00 kuna. Za provedbu žalbenih postupaka nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM), koja je dužna donijeti odluku u roku od 30 dana od predaje uredne žalbe te izraditi i dostaviti pisani otpravak odluke u roku od osam dana od dana donošenja odluke na sjednici vijeća. Samo u 2018. godini DKOM je u radu imao 1.261 žalbeni premet, od koji 1.151 u postupcima javne nabave. Od ukupnog broja žalbi njih 68,38% se odnosilo na odluku o odabiru ili poništenju, a gotovo 30% na objavu i izmjenu Dokumentacije o nabavi. Međutim, u svega 51,28% slučajeva žalba je usvojena, dok je u preostalim slučajevima odbijena ili odbačena odnosno postupak je obustavljen, a postupci javne nabave zbog toga su svejedno produženi.

Slijedom navedenog, a prema napomeni Europske komisije, potrebno je korigirati administrativne postupke te u suradnji s tehničkom pomoći Europske komisije raditi na pojednostavljenju procedura, kako bi se do kraja 2023. korisnicima isplatila sva preostala financijska sredstva.

Koliko postupci javne nabave mogu usporiti realizaciju projekata vidljivo je i na primjeru Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Postupak javne nabave velike vrijednosti za projektiranje i izgradnju CGO-a objavljen je 3. veljače 2020. te je prvotno planirani rok za otvaranje ponuda bio 1. travnja. Međutim, zbog niza upita zainteresiranih gospodarskih subjekata, traženja produženja rokova za dostavu ponude zbog pandemije koronavirusa te u konačnici i rješavanje po žalbama na dokumentaciju o nabavi (dvije odbačene, jedna usvojena), postupak je još uvijek u tijeku, a Naručitelj može samo negodovati zbog otezanja postupka. Tijek postupka dostupan je na poveznici.

Objavljeno: 30. listopada 2020.