Gospodarenje biorazgradivim otpadom – želimo li proizvoditi kompost ili kompostu sličan proizvod?

27. siječnja 2021.

Prema istraživanjima, biorazgradivi otpad čini preko 30% ukupnog otpada koji nastaje u domaćinstvima. U biorazgradivi otpad ubraja se tzv. kuhinjski otpad, odnosno ostaci od pripreme hrane te vrtni ili tzv. zeleni otpad. On je vrijedna sirovina za proizvodnju okolišno prihvatljivog komposta koji se koristi za  poboljšanje kvalitete  tla ili za proizvodnju energije.  U skladu s hijerarhijom gospodarenja otpadom i u svrhu smanjenja emisija stakleničkih plinova s odlagališta otpada, potrebno je povezati odvojeno sakupljanje organskog biorazgradivog otpada i njegovu prikladnu obradu umjesto odlaganja na odlagalištu,  što su dužne osigurati jedinice lokalne samouprave (JLS)  – gradovi i općine u sklopu usluge gospodarenja komunalnim otpadom.

Ako se biorazgradivi otpad ne odvoji na mjestu nastanka u zasebne posude, nego se odbaci u posudu s ostalim otpadom, stvorit će  se miješani komunalni otpad s visokim udjelom biorazgradivog otpada koji će biti sakupljen i odvezen u budući Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (CGO).

Gospodarenje biorazgradivim otpadom u budućem Centru za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Za razliku od dugogodišnje nepravilne prakse, u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom, prije odlaganja na odlagalište, sav otpad mora biti obrađen. To se u slučaju biorazgradivog otpada odnosi na njegovu  biološku stabilizaciju (inertizaciju) kako se uslijed razgradnje odloženog otpada na odlagalištu ne bi nekontrolirano oslobađali staklenički plinovi u okoliš. Ali, to podrazumijeva da se biorazgradivi otpad najprije mora mehanički izdvojiti iz miješanog komunalnog otpada (prosijavanjem) i tek potom biološki obraditi na odgovarajući način prije odlaganja na odlagalištu, kako bi zadovoljio uvjete za odlaganje.

Postupak biološke obrade koji će se primjenjivati  u Centru za gospodarenje otpadom je aerobna biološka obrada u zatvorenim komorama (Faza I) i dozrijevanje na otvorenom (Faza II). Cilj ove dvofazne obrade  je dobivanje stabiliziranog produkta za čiju se biološku aktivnost smatra da je jednaka nuli i da  je emisija stakleničkih plinova nakon odlaganja u odlagalište svedena na minimum ili je nema. S obzirom da je biorazgradivi otpad u ovom slučaju onečišćen drugim vrstama otpada s kojima je bio odložen i dovezen u CGO, proizvod kompostiranja ne može poslužiti kao oplemenjivač tla. Ovakav proizvod obrade  nema upotrebnu vrijednost komposta, a kako bi se razlikovao od komposta, naziva se i „kompostu sličan proizvod“.

Miješanje biorazgradivog otpada s ostalim komunalnim otpadom dovodi do velike štete za ekosustav, odnosno do gubitka materijala koji je mogao biti recikliran u novi proizvod iste ili slične namjene izvornoj i vraćen na obradivo tlo, dok se količina i vrijednost obradivog poljoprivrednog zemljišta nepovratno smanjuje zbog upotrebe umjetnih gnojiva.

U miješani komunalni otpad treba odlagati ono što ne služi za proizvodnju komposta: masnoće i ulja od kuhanja, meso i ribu, mliječne proizvode, ostatke kuhane hrane, pelene, izmet kućnih ljubimaca, trajni korov, osjemenjeni korov, biljke tretirane pesticidima i druge neprikladne materijale.

Kako dobiti kvalitetan kompost?

Na mjestu nastanka otpada u posebne spremnike potrebno je izdvojiti vrijedan biootpad iz kojeg se može proizvesti kvalitetan kompost. Kompostirati se tako može npr.:

  • biorazgradivi otpad bogat ugljikom: osušena pokošena trava, lišće, uvelo cvijeće, usitnjeno granje, pepeo drvenog ugljena ili drva
  • biorazgradivi otpad bogat dušikom: sirovi ostaci povrća, kora krumpira, ostaci voća, povrća, kora agruma (usitnjena), talog kave, ostaci čaja, ljuske jaja i drugo.

Troškovi i koristi

Kada bi se u miješani komunalni otpad odlagalo samo ono što nije prikladno za proizvodnju čistog komposta, količina otpada za biološku obradu u CGO-u bi bila puno manja, troškovi obrade niži, a koristi za ekosustav višestruke. Stoga je važno da jedinice lokalne samouprave na svom području čim prije uspostave održiv sustav selektivnog prikupljanja otpada, kako bi se iz njega mogla proizvoditi vrijedna sirovina.

Kompostana u Centru za gospodarenje otpadom

Ne budu li JLS u mogućnosti odvojeno prikupljen biootpad obrađivati u svojoj organizaciji, moći će ga dovesti u CGO. U sklopu CGO-a  će biti izgrađena i kompostana za preradu odvojeno sakupljenog biorazgradivog otpada iz kuhinja, vrtova i parkova u visokokvalitetan kompost  spreman za plasman na tržište. Centar za gospodarenje otpadom u cjelini će tako doprinijeti kvalitetnom i cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom te zaštiti okoliša doprinoseći svojim konceptom osiguranju uvjeta za provedbu hijerarhije gospodarenja otpadom.

Objavljeno: 27. siječnja 2021.