Županijski centar za gospodarenje otpadom

24. siječnja 2017.

  • Centar za gospodarenje otpadom (CGO) je sklop međusobno funkcionalno i / ili tehnološki povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada. Dio otpada nastao u blizini dopremat će se izravno u CGO, dok će se otpad iz udaljeni(ji)h dijelova Županije pretovarivati u pretovarnim stanicama (PS).
  • Centar za gospodarenje otpadom Splitsko – dalmatinske županije planira se na području naselja Kladnjice u općini Lećevica na površini od 25 ha. U njemu će se prikupljati, obrađivati i odlagati otpad koji nastaje na području Splitsko-dalmatinske županije, uključujući: komunalni, neopasni proizvodni i građevni otpad. Manje količine opasnog otpada,izdvojene iz komunalnog otpada, a koje su neizbježni produkt života i rada ljudi, u CGO će se privremeno skladištiti i redovno predavati na daljnje postupanje ovlaštenoj i specijaliziranoj tvrtki za prikupljanje i obradu pojedine vrste opasnog otpada.

Centar za gospodarenje otpadom sastoji se od sljedećih zona: