Zaštita zraka i zaštita od emisija buke

5. srpnja 2021.

Zaštita zraka

Kako je predviđena zaštita podzemnih voda od otpada i otpadom onečišćenih voda tijekom gradnje i rada Centra za gospodarenje otpadom (Centar), predviđena je i kontrola ispuštanja emisija u zrak iz postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada (biološka obrada u Fazi I), u skladu sa sljedećim propisima:

  • Zakonu o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18 i 127/19),
  • Pravilniku o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 129/12 i 97/13) i
  • Uredbi o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 47/21).

U tu svrhu se građevine (postrojenja) izvode na način da se mogu hermetički zatvoriti, zbog čega se svi procesi u njima odvijaju u kontroliranim uvjetima, a otpadni zrak iz njih se odsisava radom centraliziranog ventilacijskog sustava koji osigurava dovoljno visok podtlak i odvodnju zraka prema dvofaznom sustavu filtera za pročišćavanje prije ispuštanja u okoliš.

Iz cjelokupnog prostora postrojenja za mehaničku obradu otpada (sortirnica) radom prikladnog ventilatora zrak s prašinom se usisava na mjestima gdje dolazi do potencijalnog raspršivanja prašine. Tako će se zrak usisavati na lokaciji gdje se materijal prebacuje između tračnih transportera, ali će se usisavati i izravno iz procesne opreme (strojevi za otvaranje vreća, optički i zračni separatori, sita, usitnjivača, mjesta pregiba na trakastim transporterima i lokacije automatskog i zračnog čišćenja transportera) te će se cjevovodnim sustavom odvoditi kroz vrećasti filter, gdje se uklanjaju mehaničke čestice (prašina). Otprašeni zrak iz vrećastog filtera izravno se odvodi u komoru za distribuciju iz koje se jednoliko raspoređuje u tijelu biofiltera gdje se odvija dodatno biološko pročišćavanje prije ispusta u okoliš. Prolaskom kroz ovaj dvofazni sustav pročišćavanja zraka osigurava se takvo poboljšanje kvalitete otpadnog zraka da po pročišćavanju može biti ispušten u atmosferu u skladu s važećim zakonskim propisima.

U postrojenju za Fazu I biološke obrade otpada (intenzivna razgradnja) također se centraliziranim ventilacijskim sustavom osigurava ventilacija cjelokupnog prostora. Građevina će imati sustav za prisilno prozračivanje materijala što uključuje perforirani pod, razvodnu mrežu zraka, ventilatore i instalaciju za upuhivanje zraka. Zrak se u materijal upuhuje kroz otvore u podu i omogućava brzu, intenzivnu biološku razgradnju. Onečišćen zrak koji nastaje tijekom biološke obrade u Fazi I se recirkulira u isti proces do određene mjere te na kraju ventilacijskim sustavom odvodi u sustav pročišćavanja otpadnog zraka koji uključuje vodeno pročišćavanje zraka, a potom obradu otpadnog zraka u biofilteru. Prolaskom kroz ovaj dvofazni sustav pročišćavanja zraka osigurava se takvo poboljšanje kvalitete otpadnog zraka da po pročišćavanju može biti ispušten u atmosferu u skladu s važećim zakonskim propisima.

S obzirom na navedene sustave pročišćavanja, redovitom kontrolom rada svakog sustava osigurat će se da ispušteni zrak odgovara zahtjevima Pravilnika o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 47/21). Slijedom navedenog, ne očekuju se prekoračenja graničnih vrijednosti propisanih Pravilnikom.

Zaštita od emisija buke

Za potrebe procjene utjecaja buke na okoliš, od strane  Centra za gospodarenje otpadom, 2016. godine izrađena je procjena utjecaja buke na okoliš Centra za gospodarenje otpadom[1] (Centar), (Elaborat). U skladu s važećim propisima na području Republike Hrvatske, dopuštene razine buke su određene odredbama Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04). Prema Članku 5. Pravilnika najviše dopuštene ocjenske razine buke imisije u otvorenom prostoru su sljedeće:

Tablica 1. Najviše dopuštene ocjenske razine buke imisije u otvorenom prostoru, izvor: Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

Rezultati akustičkih proračuna imisijskih razina dani su u prilogu Elaborata. Rasterski proračun razina buke proveden je u rasteru 10 m, uz visinu proračunske točke h = 4 m iznad kote terena, prilikom kojih rezultati modeliranih razina buke predstavljaju rezultate u slobodnom zvučnom polju. Prema rezultatima dobivenim proračunom, najbliža udaljenost razreda razina buke Lnoć = (35 – 40) dB (A) u smjeru najbližih boravišnih prostora iznosi cca 140 m (Slika 1.).

Slika 1. Prikaz udaljenosti graničnog razreda razina buke Lnoć = 40 dB(A), izvor: Darh2 d.o.o., 2016. (tumač boja uz Sliku 2.)

Uzimajući u obzir članak 6.[2] Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave te uvažavajući činjenicu da su najbliža naselja na udaljenosti cca 1.000 m, zaključeno je kako tijekom rada Centra na vanjskom prostoru najbližih boravišnih prostora neće biti prekoračenja dopuštenih razina buke za razdoblje dana, večeri i noći (Slika 2.).

Slika 2. Grafički prikaz razreda jednakih razina buke indikatora: a)  Ldan, b)  Lvečer i c)  Lnoć, izvor: Darh2 d.o.o., 2016.

 Budući da će se svi procesi obrade otpada i otpadnih voda odvijati u zatvorenom prostoru, pri čemu iznimku čini obrada građevinskog otpada i rad strojeva na odlagalištu isključivo danju (pri nabavci će se nabavljati strojevi u malobučnoj verziji tako da se širenje buke, koje opada s udaljenošću, ograničava na područje rada), pridržavanjem Pravilnikom propisanih dopuštenih razina buke, tijekom rada Centra ne očekuju se prekoračenja dopuštenih razina buke za razdoblje dana, večeri i noći. Prije puštanja pogona u rad, po izrađenom projektu zaštite od buke, predviđena je provedba mjerenja buke na preporučenim mjernim mjestima, dok se po završetku probnog rada predviđa izrada plana upravljanja bukom koja će biti sastavni dio upravljanja okoliš. Na ovaj način će se dodatno osigurati da imisijske razine buke budu u granicama dopuštenih razina određenih Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave   (NN 145/04).

###

[1] Procjena utjecaja buke na okoliš Centra za gospodarenje otpadom „Lećevica“, Oznaka elaborata: 2016-AP-19/01, Darh2 d.o.o., 2016. godine.

[2] Za područja u kojima je postojeća razina rezidualne buke niža od dopuštene razine prema Tablici 1. članka 5. ovoga Pravilnika, imisija buke koja bi nastala od novo projektiranih izgrađenih, rekonstruiranih ili adaptiranih građevina sa pripadnim izvorima buke ne smije povećati postojeće razine buke za više od 1 dB(A).

Objavljeno: 5. srpnja 2021.