Reciklažno dvorište

26. siječnja 2017.

Smještaj reciklažnog dvorišta predviđen je u blizini ulaza u CGO, s južne strane glavne interne prometnice. Reciklažno dvorište je površina namijenjena za odvojeno odlaganje pojedinih vrsta komunalnog otpada kojeg stanovnici iz bliže okolice centra sami donose, te privremeno skladištenje istog do:
– njegovog odvoza od strane tvrtki ovlaštenih za daljnje zbrinjavanje, ili
– njegovog preuzimanja od strane CGO-a (neopasne vrste otpada).
Reciklažno dvorište je predviđeno kao asfaltbetonska površina veličine oko 390 m2. Na površinu otvorenog tipa građani mogu dovoziti svoj otpadni materijal pogodan za reciklažu te glomazni otpad. U sklopu reciklažnog dvorišta izvest će se i ograđeni prostor, veličine oko 10 m2, za privremeno odlaganje opasne komponente komunalnog otpada (baterije, akumulatori, itd.).

Operativni dijelovi

Unutar reciklažnog dvorišta uredit će se ploha za smještaj spremnika (kontejnera) za prihvat i privremeno skladištenje različitih vrsta otpadnih tvari. Reciklažno dvorište sastojat će se od namjenskih ploha za skladištenje otpada u skladu s Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14), Dodatak III:

Do otpreme s lokacije prema vrstama otpadnih materijala pogodnih za reciklažu, sakupljeni materijal će se skladištiti u namjenskim zatvorenim i otvorenim kontejnerima jediničnih zapremina od 1,1 – 30 m3 ili slično. Za prihvat opasnih komponenti komunalnog otpada, kao što su ambalaža od pesticida, boje, iskorištena jestiva ulja, sredstva za čišćenje, otapala, ljepila, neonska rasvjetna tijela, stari živini termometri, istrošeni akumulatori, baterije, motorna ulja, ambalaža i filtri motornih ulja, ostaci lijekova i dr., predviđeni su posebni spremnici jediničnih zapremina od 20 – 1.000 litara. Na lokaciji reciklažnog dvorišta obvezno će se postaviti i oprema za zaštitu od požara. Prostor za odvajanje opasnih komponenti komunalnog otpada izgraditi će se s vodonepropusnom podlogom s dodatnom zaštitom (HDPE folija).
Unutar reciklažnog dvorišta predviđa se postavljanje sljedeće opreme:
(a)    površine za skladištenje neopasnih i opasnih materijala (kontejneri);
(b) manipulativnih površina od vodonepropusnog betona sa sustavom odvodnje oborinskih voda do taložnika i separatora ulja i masti;
(c) taložnika i separatora ulja i masti;
(d) tipskih betonskih boksova montažne konstrukcije i sabirni bazen za oborinske vode.