Priopćenje za medije

8. veljače 2017.

Bez izgradnje centra u Lećevici, nema zatvaranja po zdravlje i okoliš opasnih Karepovca i Mojanki

U Splitsko-dalmatinskoj županiji trenutno, osim Karepovca u Splitu i Mojanki u Dicmu,  postoji još 13 neusklađenih odlagališta otpada koja predstavljaju veliku opasnost za ljudsko zdravlje i okoliš, a  to je potvrdila i posljednja analiza Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Ugroženi su zrak, pitka voda i more, a prava ekološka katastrofa može se očekivati s početkom turističke sezone koja je pred  nama. 

Obveza je Republike Hrvatske sanirati i zatvoriti sva neusklađena odlagališta do 2018. godine, a to u Splitsko-dalmatinskoj županiji neće biti moguće bez izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici. Jasno je to objašnjeno i u novom Planu: “Dinamika sanacije odlagališta….nije postignuta, zbog toga jer se kasni s izgradnjom centara za gospodarenje otpadom…“.

Splitsko-dalmatinska županija je za uspješno gospodarenje otpadom u budućem reciklažnom centru u Lećevici izradila svu potrebnu dokumentaciju, poštujući sve moguće, stroge ekološke i zahtjevne preduvjete. Izrađeno je preko 70 dokumenata i provedeno desetke upravnih postupaka, a sve, naglašavamo, uz suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i predstavnika Europske komisije-JASPERS.

Ponovit ćemo, Centar za gospodarenje otpadom SDŽ je projektiran na način da se vodilo računa o postizanju ciljeva koje se RH obvezala ispuniti do 2020. godine, a to je stopa razdvajanja i recikliranja od 50%. Ako znamo da se u našoj županiji godišnje proizvede 220.000 tona otpada te da je planirano tzv. primarnom selekcijom (razdvajanjem otpada po vrstama na mjestu nastanka) odvojeno prikupiti 50% otpada, projektirani kapacitet Centra od 109.000 tona upravo predstavlja odgovor na pitanje gdje ćemo s ostatkom od 50% otpada. Lećevica nije alternativa odvojenom prikupljanju i recilkiranju, dapače, ona je nastavak i pridonosi postizanju ciljeva u vezi smanjenja količina otpada koji se odlaže. U Centru će se vršiti tzv. sekundarna selekcija. Kako se radi o najsuvremenijem postrojenju,  predviđena je izgradnja sortirnice i kompostane što predstavlja mogućnost dodatnog izdvajanja korisnih sirovina iz miješanog komunalnog otpada koji će se u Centru moći pripremiti za recikliranje te ćemo u konačnici postići stopu od 70% recikliranja.

Velika prednost Centra je da se u drugoj smjeni rada može kroz sortirnicu zaprimati odvojeno sakupljeni otpad (iz primarne selekcije) iz gradova i općina. Također, odvojeno sakupljeni biootpad može se kompostirati na planiranoj kompostani u sklopu Centra. Stoga bi za veliki dio Splitsko-dalmatinske županije jednom građevinom riješili problem na lokalnoj razini čime se ne bi uveli novi dodatni investicijski i operativni troškovi uspostave sustava.

Na sjednici Vlade u siječnju 2017. godine usvojen je novi Plan gospodarenja otpadom RH za narednih pet godina. Za taj je Plan prethodno izrađena, a na istoj sjednici i usvojena, Strateška studija utjecaja na okoliš koja je utvdila da Plan nema nikakav negativan utjecaj. Centar za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije na lokaciji u Lećevici obuhvaćen je i čini sastavni dio novog Plana, pa je više nego logično da je usvajanjem Plana usvojena i lokacija Centra.

“Budući centar u Lećevici je samoodrživi sustav. U svom radu koristit će sunčevu energiju putem solara te će sva proizvedena električna energija biti korištena za potrebe centra. Centar predviđa i ugradnju pročišćivača voda u kojem će se sva voda (sanitarna i kišnica) prikupiti i pročistiti do tehnološke razine te se ponovno koristiti u procesu kompostiranja. Dodamo li k tome, da se Centar radi na potpuno vodonepropusnoj podlozi, jasno je kako nikakvog ispuštanja vode u podzemlje, kao ni opasnosti od onečišćenja izvora pitke vode nema i neće je biti. Danas ta opasnost postoji jedino od neusklađenih, divljih odlagališta.” – navodi se u priopćenju Regionalnog centra čistog okoliša.