Plan gospodarenja otpadom idući se tjedan upućuje u javnu raspravu

20. lipnja 2016.

MZOIP, Priopćenje za javnost (15.06.2016.)

„Plan gospodarenja otpadom idući četvrtak upućujemo u javnu raspravu. Mijenjamo politiku gospodarenja otpadom koja će omogućiti da stvorimo preduvjete za ispunjavanje preuzetih EU obveza, ali i da spriječimo višestruko povećanje cijena odvoza otpada za građane. Zbog toga je važno da jačamo sustav odvojenog prikupljanja otpada i recikliranja. Dosad se ni jedna Vlada nije potrudila znatnije povećati recikliranje zbog čega Hrvatska kasni s ispunjavanjem obveza. Ovaj Plan snažan je iskorak prema ekonomski i ekološki održivom sustavu gospodarenja otpadom te povećanju stupnja recikliranja“– kazao je ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović povodom izrade nacrta prijedloga Plana gospodarenja otpadom 2016.-2022. koji će se idući tjedan uputiti u javnu raspravu.

Javna rasprava trajat će od 23. do 30. lipnja, a nacrt Plana objavit će se na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode s prvim danom rasprave.

Ključne mjere nacrta novog Plana su kućno kompostiranje, centri za ponovnu uporabu i gradnja većeg broja reciklažnih centara sa sortirnicama i kompostištima. U Plan su uvrštene i preporuke Europske komisije iz travnja ove godine. Ministar je dodao da se planirani centri za gospodarenje otpadom u Planu razmatraju na način da se prilagode novom sustavu i smanje kapacitete obrade miješanog komunalnog otpada, što će utjecati na nižu cijenu odvoza otpada.

„Sustav na kojem radimo jeftiniji je od prethodno planiranog sustava koji se temelji na velikim centrima za gospodarenje otpadom. Uvođenje samih centara za gospodarenje otpadom ne može ispuniti EU obvezu da do 2020. odvojeno prikupljamo 50% papira, stakla, metala i plastike. To je razlog zašto moramo unaprijediti sustav gospodarenja otpadom“– objasnio je ministar Dobrović.

Javno izlaganje o nacrtu Plana održat će se u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i prirode 29. lipnja s početkom u 12 sati, a javni uvid u dokument omogućen je svaki dan za vrijeme trajanja javne rasprave od 10 do 13 sati.

Uspostava kružnog gospodarstva koji je lani predstavila Europska komisija uskoro će biti nova obveza, pa je sada zadnji trenutak za reformu sustava u tom smjeru. Jedan od novih najavljenih ciljeva je da do 2030. čitava EU reciklira 65% komunalnog otpada. Stoga je potrebno jačati sustav odvojenog prikupljanja otpada.