Održana 27. sjednica Županijske skupštine

1. ožujka 2016.

Dana 26. veljače održana je 27. sjednica Županijske skupštine. Na samom početku sjednice Tomislav Šuta direktor Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o. izvijestio je o dinamici realizacije projekta. Kazao je kako je izrađena projektna dokumentacija za Centar i za svih šest pretovarnih stanica. Također, ishođene u 3 lokacijske dozvole, a ishođenje preostalih je u tijeku. Također, potrebno je riješiti pristupnu cestu za pretovarnu stanicu Split, odnosno ishoditi potrebne dozvole, a što je u nadležnosti Grada Splita.

U nastavku sjednice nakon aktualnog sata, te prihvaćanja dnevnog reda donesen je Program rada Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije za 2016. godinu, Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Splitsko-dalmatinske županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije u 2016., te Odluka o izmjeni Odluke o plaći župana i zamjenika župana Splitsko-dalmatinske županije.

Donesen je Akcijski plan suzbijanja korupcije u Splitsko-dalmatinskoj županiji za razdoblje od 2016. do 2017., te Odluka o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Splitsko-dalmatinske županije.Točkom 17. Akcijskog plana za 2015. i 2016. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine („Narodne novine“, broj 79/15), predviđeno je donošenje akcijskih planova na razini županija i osnivanje županijskih antikorupcijskih povjerenstava. Splitsko-dalmatinska županija ovim Akcijskim planom i kroz aktivnosti Antikorupcijskog povjerenstava želi doprinijeti širenju javne svijesti o opasnosti i štetnosti korupcije, potaknuti aktivnu suradnju i partnerstvo svih nositelja aktivnosti s organizacijama civilnog društva, medijima, gospodarskim subjektima i građanima, a sve u cilju razvoja otvorenog i demokratskog društva. Ciljevi koji se ovim Akcijskim planom žele postići su uspostava pravnog i institucionalnog okvira suzbijanja korupcije i prevencije korupcije na područnoj (regionalnoj) razini, povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti tijela područne (regionalne) vlasti, jačanje svijesti o uzrocima i posljedicama korupcije i ulozi građana u njenoj prevenciji te jačanje antikorupcijskih mehanizama.

Vijećnici su prihvatiliIzvješće o radu Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje svibanj-prosinac 2015., te Program rada i Financijski plan Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije za 2016. Donesen je Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Splitsko-dalmatinske županije za 2016. godinu. Prihvaćena je Analiza turističke sezone 2015. godine na području Splitsko-dalmatinske županije i osnovne smjernice za pripremu turističke sezone 2016., Izvješće o ispitivanju kakvoće mora za kupanje na području Splitsko-dalmatinske županije u 2015. godini, te je donesena Odluka o utvrđivanju morskih plaža na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje na području Splitsko-dalmatinske županije u 2016. godini.

Skupština je donijela Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na kreditno zaduženje Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije, te Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije. Doneseno je Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije i Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije. Skupština je donijela odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru: u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja garažnih mjesta, wellness centra i ugostiteljske terase (štekata) na dijelu k.o. Split, predio ispred ex hotela Ambasador, u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – sidrišta na dijelu k.o. Pučišća, predio uvala Luke, u svrhu izgradnje i posebne upotrebe CS Slatine 1, na dijelu k.o. Slatine, Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja dijela benzinske postaje na dijelu k.o. Selca, predio uvala Radonja. Donesene su odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru: u svrhu gospodarskog korištenja mrjestilišta morskih organizama, uzgajališta morske ribe i školjkaša na dijelu k.o. Bogomolje, predio uvala Duboka, te u svrhu postavljanja i korištenja naprava za uzgoj morske ribe (lubini, komarče, picevi i sl.) na dijelu k.o. Sućuraj, predio uvala Rasovatica, i Odluku o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu postavljanja i korištenja naprava za uzgoj morske ribe (lubini, komarče, picevi i sl.) i školjkaša (dagnje) na dijelu k.o. Donje Selo, predio uvala Šešula. Prihvaćena je izmjena i dopuna Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije (2014.-2017.). Doneseni su zaključci o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge statuta osnovnih škole, Rješenje o imenovanju članova Kulturnog vijeća Splitsko-dalmatinske županije i Rješenje o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Marina.

preuzeto: www.dalmacija.hr/novosti/clanak/3341/odrzana-27-sjednica-zupanijske-skupstine