Obrada otpadnih voda

26. siječnja 2017.

Na lokaciji CGO predviđa se izgradnja odnosno postavljanje tipskog postrojenja za pročišćavanje (obradu) onečišćenih otpadnih tehnoloških i procjednih voda. Preporučuje se obrada u membranskim bioreaktorima (MBR) sa nanofiltracijom tj. reverznom osmozom koji će procjedne vode pročistiti na razinu voda koje se mogu ispuštati u kanalizacijski sustav. Ovaj će se uređaj postaviti na krajnjem istočnom dijelu obuhvata zahvata desno od ulaza u CGO.
Sustav za obradu otpadnih tehnoloških i procjednih voda sastoji se od:

  • otvorenog bazena za prikupljanje procjednih i tehnoloških voda,
  • uređaja za pročišćavanje otpadnih tehnoloških i procjednih voda te
  • zatvorenog spremnika za prihvat pročišćenih voda.

Procjedne vode s područja CGO bit će tretirane do razine kvalitete za ispuštanje u kanalizacijski sustav, a u skladu s odredbama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („NN“ br. 80/13 i 43/14,27/15, 3/16), odnosno prema vrijednostima iz Vodopravnih uvjeta Hrvatskih voda.