O projektu

30. siječnja 2019.

CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI

 

SAŽETAK PROJEKTA

Projekt „Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji“ (SDŽ) obuhvaća ulaganje u izgradnju Centra za gospodarenje otpadom na lokaciji Kladnjice, općina Lećevica, izgradnju 6 (šest) pretovarnih stanica te nabavku neophodne opreme. Ovaj projekt predstavlja infrastrukturu za gospodarenje otpadom neophodnu za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom (CSGO) u SDŽ te je kao takav građevina za gospodarenje otpadom od državnog značaja prema članku 83. (3) Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) (u daljnjem tekstu: ZOGO).

Realizacijom Projekta ostvarit će se veliki korak naprijed u postavljanju temelja za održivo i, s relevantnim zakonodavstvom usklađeno, gospodarenje otpadom.

 

KRATKI OPIS PROJEKTA

Postojeći sustav gospodarenja otpadom na području SDŽ može se ocijeniti kao ekološki neprihvatljiv i neodrživ, obilježen nedostatkom građevina za gospodarenje otpadom, s niskim udjelom recikliranja otpada izdvojenog iz komunalnog otpada i visokim udjelom komunalnog/biorazgradivog otpada koji se odlaže i to na neusklađena odlagališta otpada. Osim stalnog stanovništva, iz godine u godinu sve veći broj turista boravi određeno vrijeme u SDŽ što uzrokuje značajan porast proizvodnje komunalnog otpada i povećava nepovoljan utjecaj na okoliš neuređenog sustava gospodarenja otpadom. Sveukupno, SDŽ je drugi najveći proizvođač komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj (RH).

U skladu s navedenim strateškim i planskim dokumentima RH te člankom 84., stavkom 10, ZOGO, SDŽ je osnovala tvrtku Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. (Korisnik) koja je pripremila dokumentaciju potrebnu za gradnju Centra za gospodarenje otpadom (CGO) u Splitsko-dalmatinskoj županiji (u daljnjem tekstu: CGO) u naselju Kladnjice u Općini Lećevica i šest pretovarnih stanica (6 PS): u Splitu, Sinju, Zagvozdu te na otocima Braču, Hvaru i Visu.

CGO je prema definiciji iz ZOGO «sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada. U okviru obuhvata ovog projekta, u CGO se planira izgraditi:
– postrojenja za mehaničko-biološku obradu (MBO) miješanog komunalnog otpada (MKO),
– skladište izdvojenih materijala,
– postrojenje za obradu odvojeno sakupljenog biootpada,
– reciklažno dvorište za odvojeno odlaganje komunalnog otpada,
– reciklažno dvorište za mehaničku obradu građevinskog otpada i otpada od rušenja,
– prvu kazetu odlagališta za neopasni otpad (kapaciteta 402.522 m³ dovoljnog za prvih 5 godina rada CGO-a) te kazetu za inertni otpad (kapaciteta 49.809 m³ dovoljnog za 12,5 godina rada CGO-a)
– uređaj za obradu otpadnih voda,
– upravnu i servisnu zgradu te
– infrastrukturne i ostale površine, objekte i uređaje.

U svakoj od 6 PS planira se postaviti transportna traka za prijenos MKO, prostor za zaprimanje, usitnjavanje i pretovar ostataka glomaznog otpada i biootpada s javnih površina, sve bez dodira s okolišem.
Preostale 4 kazete odlagališta za neopasni otpad te druga polovica kazete za inertni otpad gradit će se sukcesivno tijekom rada (25-godišnjeg životnog vijeka) CGO te nisu predmet projekta.

Uz radove na CGO i PS, projektom je predviđena i nabava nužne opreme (kompaktor, buldožer, vozila za prijevoz otpada od PS do CGO i dr.),

Uspostava županijskog odlagališta neopasnog otpada u CGO za odlaganje obrađenog neopasnog i inertnog otpada omogućit će sanaciju i zatvaranje svih sadašnjih, njih 15, neusklađenih odlagališta otpada koja su desetljećima u radu u SDŽ.
Projekt će se provoditi putem sljedećih ugovora (postupaka nabave):
1) Ugovor za radove za projektiranje i građenje CGO-a
2) Ugovor za usluge stručnog nadzora gradnje CGO-a
3) Ugovor za radove za građenje 6 pretovarnih stanica
4) Ugovor za usluge stručnog nadzora nad građenjem 6 pretovarnih stanica,
5) Ugovor za nabavu pokretne opreme za CGO*
6) Ugovor za usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom CGO-a
7) Ugovor za usluge vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti projekta CGO-a
Sve navedeno će osigurati značajno podizanje razine kvalitete usluga gospodarenja otpadom te unaprijediti zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša.
*Napomena: Troškovi nabave pokretne opreme za 6 PS nisu prihvatljivi troškovi, te se ne navode u sklopu ovog ugovora.

 

Naziv specifičnog cilja:

Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta

 

Specifični ciljevi Projekta su:

  • povrat otpada pogodnog za recikliranje (materijalnu i energetsku oporabu)
  • stabilizacija biološkom obradom biorazgradivog otpada iz MKO u svrhu:
    • doprinosa smanjenju količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagališta
    • smanjenja nepovoljnih učinaka odloženog otpada na okoliš
    • obrada odvojeno sakupljenog biootpada (proizvodnjom komposta)
    • obrada i priprema za ponovnu uporabu građevinskog otpada i otpada od rušenja objekata.

 

POKAZATELJI I REZULTATI

 

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU (u HRK)

 

Ukupni troškovi 611.419.690,00
Ukupni prihvatljivi troškovi 454.129.208,00
Ukupni neprihvatljivi troškovi 157.290.482,00
Neprihvatljivi troškovi – javna sredstva 157.290.482,00
Neprihvatljivi troškovi – privatna sredstva 0,00
Oznaka Iznos

 

Kategorija financiranja/ Nositelj troška Ukupni prihvatljivi troškovi Intenzitet potpore Bespovratna sredstva Sredstva korisnika
bespovratna sredstva
REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA 454.129.208,00 kn 71,0146199% 322.498.130,90 kn 131.631.077,10 kn
društvo s ograničenom odgovornošću za
gospodarenje otpadom
Ukupno (bespovratna sredstva) 454.129.208,00 kn 71,0146199% 322.498.130,90 kn 131.631.077,10 kn
UKUPNO 454.129.208,00 kn 71,0146199% 322.498.130,90 kn 131.631.077,10 kn

 

razdoblje provedbe projekta (od-do)

od dana donošenja Odluke o financiranju Projekta odnosno od 31. prosinca 2018.g. do 31. prosinca 2023.g.

kontakt osobe za više informacija

mr.sc. Vlatka Lucijanić- Justić 021/ 682 821, privremena upraviteljica