Način ostvarivanja prava na pristup informacijama

15. prosinca 2016.

Prema Odluci o imenovanju službenika za informiranje (Ur.br.148/2019), koju je privremena upraviteljica donijela 30. rujna 2019.g., službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje) u društvu “Regionalni centar čistog okoliša d.o.o.” je Miho Prce, stručni suradnik za javnu nabavu i praćenje provedbe projekta.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva društvu “Regionalni centar čistog okoliša d.o.o.”

Usmeni zahtjevi se primaju na zapisnik osobno kod službenika za informiranje svakim radnim danom u vremenu od 07:30 do 15:30 na adresi “Regionalni centar čistog okoliša d.o.o.”, Vukovarska 148b, Split, ili putem telefona broj: 021/682-822 službeniku za informiranje.

Pisani zahtjevi se podnose:

osobno;
poštom na adresu: Regionalni centar čistog okoliša d.o.o., Vukovarska 148b, Split;
elektronskom poštom: ppi@rcco.hr.

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

“Regionalni centar čistog okoliša d.o.o.” ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije koje plaća korisnik prava na informaciju.

Naknada stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave se odnosi i na ponovnu uporabu informacija.

Naknade se naplaćuju u skladu s Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine 12/14).