16. travnja 2014.

16. travnja 2014.

Obavljen je obilazak lokacije na kojem je planirana pretovarna stanica Grada Trogira, odlagalište Plano. Dožupan g.Šošić i predstavnik IPZ Uniprojekt Terra d.o.o utvrdili su da je potrebno izvršiti rekonstrukciju pristupne prometnice, te riješiti problem vodoopskrbe. Na predmetnoj lokaciji ne postoje zapreke za priključivanje na elektroenergetsku mrežu.