Županijski centar za gospodarenje otpadom

24. siječnja 2017.

  • Centar za gospodarenje otpadom (CGO) je sklop međusobno funkcionalno i / ili tehnološki povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada. Dio otpada nastao u blizini dopremat će se izravno u CGO, dok će se otpad iz udaljeni(ji)h dijelova Županije pretovarivati u pretovarnim stanicama (PS).
  • Centar za gospodarenje otpadom Splitsko – dalmatinske županije planira se na području naselja Kladnjice u općini Lećevica na površini od 25 ha. U njemu će se prikupljati, obrađivati i odlagati otpad koji nastaje na području Splitsko-dalmatinske županije, uključujući: komunalni, neopasni proizvodni i građevni otpad. Manje količine opasnog otpada,izdvojene iz komunalnog otpada, a koje su neizbježni produkt života i rada ljudi, u CGO će se privremeno skladištiti i redovno predavati na daljnje postupanje ovlaštenoj i specijaliziranoj tvrtki za prikupljanje i obradu pojedine vrste opasnog otpada.
  • Projekt uspostave CGO-a u okviru Projekta uspostave cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u Splitsko – dalmatinskoj županiji uključuje izgradnju i nabavu sljedećih komponenti:

– izgradnja centra za gospodarenje otpadom koji se prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i Planu gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2007.-2015. godine, NN 85/07, 126/10, 31/11) sastoji od sljedećih zona:

– nabavu motornih vozila, radnih strojeva i opreme za gospodarenje otpadom (transport i obrada otpada) za potrebe CGO-a i pretovarnih stanica,
– izgradnju šest (6) pretovarnih stanica (u Splitu, Sinju, Zagvozdu te na otocima Brač, Hvar i Vis)
– te usluga nadzora izgradnje, tehničke pomoći i rada s javnošću.