Propisi

14. prosinca 2016.

Propisi

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Splitsko-dalmatinska županija
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Akti Europske unije

Uredba (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada
(Konsolidirana verzija)

Uredba Komisije (EZ) br. 1418/2007 od 29. studenoga 2007. o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu navedenog u Prilogu III. ili III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u određene zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kontroli prekograničnog kretanja otpada
(Konsolidirana verzija)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1245 оd 28. srpnja 2016. o utvrđivanju preliminarne korelacijske tablice između oznaka kombinirane nomenklature predviđenih u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 i unosa otpada navedenih u prilozima III., IV. i V. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 204, 19.7.2016)

Propisi iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom

Plan gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. g.
Pogledajte

Strateška studija utjecaja na okoliš prijedloga pgo RH 2016.-2022. na okoliš
Pogledajte

Zakon o održivom gospodarenju otpadom
Narodne novine 94/13, 73/17

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
Narodne novine 130/05

Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
Narodne novine 40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13

Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama
Narodne novine 40/15

Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave
Narodne novine 59/06, 109/12

Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima
Narodne novine 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine
Narodne novine 85/07, 126/10, 31/11, 46/15

Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi
Narodne novine 38/08

Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina
Narodne novine 128/08

Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije
Narodne novine 6/14

Pravilnik o gospodarenju otpadom
Narodne novine 23/14, 51/14, 121/15, 132/15

Pravilnik o gospodarenju otpadom
Narodne novine 23/07, 111/07

Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Ispravka Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 51/14), osim odredbi članka 18. stavaka 2., 3. i 4. i Dodatka V, koji ostaju na snazi do dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 51. stavka 8. Zakona

Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom
Narodne novine 42/14, 48/14, 107/14, 139/14

Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom
Narodne novine 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12, 86/13

Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom („Narodne novine“, br. 42/14) osim odredbi članka 4. točke 11., 12., 13. i 14., članka 16., 17., 18., 18.a, 19., 20. i članka 21. stavka 1., 2. i 3., te Dodatka V. koji važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja novih ugovora za obavljanje usluge sakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond, sukladno Zakonu.

Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima
Narodne novine 103/14

Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida
Narodne novine 117/14

Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada
Narodne novine 117/14

Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom
Narodne novine 50/15

Naputak o glomaznom otpadu
Narodne novine 79/15

Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži
Narodne novine 88/15, 78/16

Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu
Narodne novine 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13

Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (‘Narodne novine’, br. 88/15) osim odredbi članaka 12., 13., 14., 19.a, 20. st. 3., 20.a i članka 25. stavaka 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 16. stavaka 3., 8., 9., 12., 13. i 14.  Pravilnika koji vrijedi do uspostave Registra iz članka 29. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (‘Narodne novine’, br. 88/15).

Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže
Narodne novine 88/15

Pravilnik o katalogu otpada
Narodne novine 90/15

Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima
Narodne novine 95/15

Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom
Narodne novine 97/15

Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom
Narodne novine 99/15

Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
Narodne novine 105/15

Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima
Narodne novine 111/15

Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
Narodne novine 133/06, 31/09, 156/09, 45/12, 86/13

Napomena: Prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (Narodne novine, br. 111/15), osim odredbi članka 18. stavka 2. alineje 2. i stavka 3. ovoga Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 15. stavaka 3. i 4., članka 15.a stavaka 3. i 5. i članka 16. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika koji vrijede do uspostave Registra iz članka 25. toga Pravilnika.

Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima
Narodne novine 112/15

Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
Narodne novine 114/15

Odluka Vijeća 2003/33/EZ od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju kriterija i postupaka za prihvat otpada na odlagališta sukladno članku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ
Službeni list Europske unije L 11, 16. 1. 2003., str. 27–49

Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
Narodne novine 125/15, 90/16

Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
Narodne novine 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13, 91/13

Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne novine“, br. 125/15), osim odredbi članka 21. i članka 28. stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. te članka 29. stavaka 2. i 3. koje važe do sklapanja ugovora o obavljanju usluge sakupljanja otpadnih vozila u sustavu kojim upravlja Fond i donošenja odluke iz članka 16. stavka 5. Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne novine“, br. 125/15)

Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom
Narodne novine 20/16

Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest
Narodne novine 69/16

Pravilnik o termičkoj obradi otpada
Narodne novine 75/16

Zakon o zaštiti okoliša
Narodne novine 80/13153/1378/1512/18

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša
Narodne novine 64/08

Uredba o okolišnoj dozvoli
Narodne novine 8/145/18

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
Narodne novine 61/143/17

Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
Narodne novine 3/17

Uredba o odgovornosti za štete u okolišu
Narodne novine 31/17