Centar za gospodarenje otpadom

20. veljače 2018.

NaslovPreuzmi/Link
Elaborat o kompleksnim geoistraživanjima lokacije Kladnjice Lećevica, Knjiga I i II (2004.)
Studija o utjecaju na okoliš Centra za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije u Lećevici (2006.)
Geološka i hidrogeološka istraživanja na području predložene lokacije Centra za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije kod Lećevice (2006.)
Rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o provedenom postupku procjene utjecaja na okoliš Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (2006.)
Seizmološka i seizmotektonska studija šire okolice lokacije Županijskog centra za gospodarenje otpadom u Općini Lećevica (2010.)
Elaborat izvorišta Jadra i Žrnovnice, Zone sanitarne zaštite (2010.)
Geodetski snimak terena s uklopljenim katastrom u mjerilu 1:1000, (Girus d.o.o., 2010.)
Rezultati analize morfološkog sastava miješanog komunalnog otpada na području Splitsko-dalmatinske županije (2014.)
Izvješće o provedbi analize fizikalno-kemijskih svojstava i ispitivanja biorazgradivosti komunalnog otpada Splitsko-dalmatinske županije, Faza I i Faza II (2014.)
Odluka o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta javne vodoopskrbe izvora Jadra i Žrnovnice (2014.)
Tehnoekonomska podloga za studiju izvodivosti fotonaponske elektrane u sklopu ŽCGO Lećevica i pretovarnih stanica (2015.)
Idejno rješenje Upravne zgrade ŽCGO (2015.)
Geotehnički elaborat o istraživanju temeljnog tla na prostoru Centra za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije - Kladnjice (2016.)
Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja izmjene zahvata Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji na okoliš (2017.)
Trasiranje tokova podzemnih voda iz jame na lokaciji Šilovića Doci u Kladnjicama, Općina Lećevica (Hrvatski geološki institut, 2017.)
Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o provednom postupku ocjene o potrebi procjene utjeca izmjene zahvata na okoliš (2017.)
Idejni projekt Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji - grafički prikazi (2017.)
Idejni projekt Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji - tekstualni dio (2017.)
Pravomoćna Lokacijska dozvola za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (2017.)
Izvješće o ispitivanju kvalitete zraka na području mjerne postaje Lećevica (2017.)
Parcelacijski elaborat za provedbu dokumenata ili akata prostornog uređenja (Girus d.o.o., 2017.)
Građevinska dozvola za 1. dionicu ceste do ŽCGO (2016.)
Izmjena i dopuna lokacijske dozvole za 1. dionicu ceste do ŽCGO (2015.)
Građevinska dozvola za 2. dionicu ceste do ŽCGO (2016.)
Lokacijska dozvola za 2. dionicu ceste do ŽCGO (2012.)
Lokacijska dozvola za 3. dionicu ceste do ŽCGO (2013.)
Idejni projekt rekonstrukcije raskrižja i ulaza u ŽCGO (2015.)
Glavni projekt rekonstrukcije raskrižja i ulaza u ŽCGO (2015.)
Građevinska dozvola za rekonstrukciju raskrižja i ulaza u ŽCGO (2016.)
Prethodna elektroenergetska suglasnost za priključak kupca s vlastitom elektranom ŽCGO Lećevica (2017.)
Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije Sl.gl. (1/03, 8/04, 5/05, 5/06, 13/07, 9/13)